Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:21

2019-06-27
U2019/02262/BS (delvis)
U2019/02352/UH
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Blekinge tekniska högskola
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Blekinge tekniska högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 33 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola252 083
ap.1Takbelopp (ram)252 083

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:32

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola99 618
ap.3Basresurs (ram)99 618

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2528 939
2019-02-2528 939
2019-03-2528 939
2019-04-2528 939
2019-05-2528 939
2019-06-2528 939
2019-07-2529 676
2019-08-2529 676
2019-09-2529 676
2019-10-2529 676
2019-11-2529 676
2019-12-2529 687
Summa351 701
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:31 ap.1Takbelopp
2:32 ap.3Basresurs
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer