Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2019-05-16
S2019/02380/FS
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för E-hälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

1. Register och it-funktioner avseende läkemedelshantering

E-hälsomyndigheten ska bidra till en patientsäker läkemedelshantering hos vårdgivare och öppenvårdsapotek genom att skapa och tillhandahålla optimala förutsättningar för informationsutbyte mellan dessa aktörer. Myndigheten ska uppnå hög tillgänglighet och tillförlitlighet avseende de register myndigheten förvaltar.

Insatser för att nå målen ska redovisas. E-hälsomyndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

2. Informationssäkerhetsarbete

E-hälsomyndigheten ska inom den egna verksamheten ha kännedom om hot och risker, ta ansvar för sin informationssäkerhet och bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.

E-hälsomyndigheten ska redogöra för hur myndigheten bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i den egna verksamheten. Myndigheten ska i möjligaste mån arbeta med detta mål utifrån rekommendationer i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och E-hälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Återkommande uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. Uppdrag om framtagning av den nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten ska ta fram ett nytt personregister (Nationell läkemedelslista) och ersätta två av de register som myndigheten förvaltar i dag: receptregistret och läkemedelsförteckningen. Arbetet ska utgå från proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista och från den fördjupade förstudie om genomförande av den nationella läkemedelslistan som E-hälsomyndigheten redovisade i mars 2018 (S2017/05731/FS).

I uppdraget ingår bl.a. att:

  • ta fram en teknisk infrastruktur som gör det möjligt för de vårdgivare och apoteksaktörer som berörs att kunna ansluta till den nationella läkemedelslistan enligt den överenskomna tidplanen,
  • säkerställa den tekniska lösningen och tillhörande kravspecifikationer för anslutning tillsammans med anslutande parter, 
  • utveckla ändamålsenliga gränssnitt samt en struktur för behörighetsstyrning,
  • utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att 1) förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande), 2) annullera förskrivningar oavsett ordinatör och vårdsystem samt 3) integrerat ordinera och förskriva läkemedel från patientjournaler som integrerats med det nya registret,
  • bygga en webbaserad ingång till den nationella läkemedelslistan som ger åtkomst till registret för behörig hälso- och sjukvårdspersonal som av olika skäl inte har tillgång till ett vårdsystem med fungerande anslutning,
  • säkerställa att det finns färdiga tekniska lösningar för förvaltning av nationella källor med koppling till den nationella läkemedelslistan samt ändamålsenliga tekniska lösningar för hur dessa ska distribueras till hälso- och sjukvårdens vårdsystem,
  • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar ska uppnå en hög nivå av informations- och cybersäkerhet, bl.a. med hänsyn tagen till rekommendationer i Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet.

E-hälsomyndigheten ska bedriva arbetet i nära dialog med Sveriges Kommuner och Landsting, Inera, systemleverantörer, sjukvårdshuvudmän, apoteksaktörer, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda
71 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 36 Nationell läkemedelslista. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats eller som inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. E-hälsomyndigheten ska ha löpande avstämningar med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten. 

3. Samordning av myndigheternas arbete med strukturerad läkemedelsinformation 

E-hälsomyndigheten ska ansvara för synkronisering av arbeten som pågår inom området strukturerad läkemedelsinformation i de delar som är relevanta för framtagning av en nationell läkemedelslista. I arbetet ingår att ta initiativ till och facilitera regelbundna avstämningar mellan E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Inera. E-hälsomyndigheten ska vid behov också ta kontakt med andra berörda aktörer. E-hälsomyndigheten ska under arbetets gång informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om uppdragets genomförande.

4. Samordnings- och utredningsarbete på e-hälsoområdet

E-hälsomyndigheten ska utifrån myndighetens instruktionsenliga ansvar att samordna regeringens satsningar på e-hälsoområdet under 2019 fokusera verksamheten på genomförande av den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting enats om (dnr S2016/01874/FS). Myndigheten ska vidare inom ramen för uppdraget ta fram en rapport om övergripande förhållanden rörande digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

5Samordningskansli för e-hälsofrågor

E-hälsomyndigheten ska koordinera det samordningskansli som beskrivs i Handlingsplan för samverkan för genomförandet av Vision e-hälsa 2025 som staten och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om (S2017/00379/FS). Kansliet ska vara ett stöd för drift och utveckling av den nationella styr- och samverkansorganisationen. Arbetet ska göras i nära samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting. Kansliet ska ha ett inkluderande och öppet arbetssätt och skapa arenor för dialog såsom möten, konferenser och delegationsresor samt publicera samt sprida information om vision och handlingsplan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den
1 december 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten.

6. Nationell e-hälsodag och regionala e-hälsokonferenser

E-hälsomyndigheten ska koordinera och genomföra konferensen nationella e-hälsodagen under 2019. Konferensen genomförs med utgångspunkt i den handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025 som staten och Sveriges Kommuner och Landsting enades om i januari 2017. Planering och genomförandet av konferensen ska göras med aktörerna i den styr- och samverkansorganisation som upprättats genom handlingsplanen samt vid behov andra aktörer. Myndigheten ska vidare lämna förslag på organisering samt kostnadsberäkningar för genomförandet av regionala e-hälsodagar i olika delar av landet under 2020. Denna del av uppdraget ska göras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019.

7. Innovationspartnerskap med Tyskland och Frankrike

E-hälsomyndigheten ska inom ramen för det innovationspartnerskap som regeringen ingick med Tyskland 2017 och som förnyades i april 2019 samordna möten mellan berörda parter och ta fram underlag till processen med att få fram en gemensam agenda för samverkan på e-hälsoområdet. Myndigheten ska även vara regeringen behjälplig inom ramen för regeringens innovationspartnerskap med Frankrike.

8. Upprätthållande av funktioner för e-recept över landsgränser

E-hälsomyndigheten ska agera nationell kontaktpunkt för e-hälsa utifrån det arbete som görs på EU-nivå utifrån bl.a. Patientrörlighetsdirektivet. Myndigheten ska under året fortsätta etableringen av den tekniska infrastruktur som krävs för att expediera utländska recept i Sverige och av svenska recept i annat EU-land. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2019. E-hälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 7 000 000 kronor under 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den
1 december 2019. Medel som inte har utnyttjas eller inte ska användas till kommande års avskrivningar ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende E-hälsomyndigheten.

9. Moderna beredskapsjobb i staten

E-hälsomyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare anvisning från Statskontoret.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag att förbereda införandet av nya regler för utbyte av läkemedelRegleringsbrev 2018Delrapport 1 juni 2019,
slutrapport 1 oktober 2020
Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektornRegeringsbeslut Fi2018/02150/DF15 augusti 2019
Uppdrag om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa)Regeringsbeslut II:2, 2018-04-18Delredovisning 1 mars 2019, slutredovisning 20 februari 2020
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut III:4, 2017-03-172020
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.Regeringsbeslut A2016/00216/A, A2017/00238/ARedovisning till Statskontoret
15 januari 2019
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018 m.m.Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret
15 januari 2019
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019,
1 april 2020 och 15 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:10

E-hälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av E-hälsomyndigheten117 584
ap.4E-hälsomyndigheten (ram)117 584

Villkor för anslag 1:10

ap.4 E-hälsomyndigheten

Merkostnader hänförliga till regeringens beslut att lokalisera delar av myndigheten till Kalmar (S2016/04275/FS) ska redovisas mot anslag. Avsättningar som uppkommer till följd av regeringens beslut att lokalisera delar av myndigheten till Kalmar (S2016/04275/FS) ska redovisas mot anslag det budgetår som utgifterna hänför sig till.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:10 E-hälsomyndigheten
ap.44 4273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)185 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till E-hälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-259 799
2019-02-259 799
2019-03-259 799
2019-04-259 799
2019-05-259 799
2019-06-259 799
2019-07-259 799
2019-08-259 799
2019-09-259 799
2019-10-259 799
2019-11-259 799
2019-12-259 795
Summa117 584
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till E-hälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.4E-hälsomyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt lag46 789-10 739185 850190 892-5 04231 008
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet4 7984 09625 86229 739-3 8775 017
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Eva Hålander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statskontoret
Myndigheten för delaktighet
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vinnova
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting
Swecare
Sveriges export- och investeringsråd
Swedish Standards Institute