Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2019-04-18
S2019/01920/FST
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutade mål för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Myndigheten för delaktighet har tidigare fått i uppdrag att inrätta ett strategiskt råd. Rådets uppgift är att bidra till att arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken kan fortgå under den tid ett styr- och uppföljningssystem bereds. Myndighetscheferna i de myndigheter som Myndigheten för delaktighet bedömer som strategiskt betydelsefulla ska bjudas in att ingå i rådet. Rådets arbete ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen under den tid rådet är verksamt.

Barnets rättigheter

Myndigheten för delaktighet ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden
2017–2019. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som identifierats avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som uppnåtts.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Återkommande uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning). Upphandlingen ska vända sig till organisationer som har kompetens inom området. Stödfunktionen ska underlätta matchningen mellan brukare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. I stödfunktionen ingår ansvar för att kvalitetssäkra de instruktörer som utbildar assistanshundar, att utföra lämplighetstest, examinera och följa upp assistanshundsekipage. Organisationen som ansvarar för stödfunktionen ska ha en regional förankring så att examination och tester kan utföras i olika delar av landet. Den årliga kostnaden för stödfunktionen får inte överskrida 1 000 000 kronor. Uppdraget att ansvara för stödfunktionen ska löpa under tre år.

2. Inför kommande rapportering 2019, inom ramen för Sveriges åtaganden som konventionsstat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska Myndigheten för delaktighet redovisa myndighetens vidtagna åtgärder under perioden 2014 – 2018. Redovisningen ska omfatta de åtgärder som myndigheten bedömer är relevanta att redovisa med anledning av de sammanfattande slutsatser som FN-kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnat till Sverige (C/SWE/CO/1) och de frågor som kommittén har ställt i sin lista med frågor (C/SWE/QPR/2–3). Det handlar framförallt om sådana frågor som har ett tydligt samband med myndighetens uppgifter och verksamhet. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 april 2019. MFD ska också vid behov, efter dialog med Regeringskansliet, kunna bistå med ytterligare underlag inför rapporteringen.

3. Myndigheten för delaktighet ska redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Rapporten ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast 20 februari 2020.

4. Myndigheten för delaktighet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb).

5. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

Prognoserna ska under 2019 lämnas senast den:

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering

Stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer

Regleringsbrev 2018Delredovisning 2019-12-13, Slutredovisas 2021-03-01

Uppdrag att inrätta ett strategiskt råd

Regleringsbrev 2018I samband med årsredovisning

Kartlägga utmaningarna för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning

Regleringsbrev 20182019-04-15

Ta fram och sprida information samt ge stöd till kommunerna om användning och implementering av digital teknik

Regleringsbrev 20182019-04-15

Bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Regleringsbrev 2018I samband med årsredovisning

Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

Regeringsbeslut S2018/01254/FST
och S/2018/05295/FST

Nytt datum: 2019-03-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

Regeringsbeslut A2016/00216/A

2019-01-15 (till Statskontoret)
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2019-04-04, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016-2018

Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESA

2019-01-15 (till Statskontoret)

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2019-04-04, 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet

Regeringsbeslut S2016/02162/FST (delvis) och S2018/03798/FST (delvis)

Delredovisning 2019-11-01 och 2020-11-01 samt slutredovisning 2021-06-24

1. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med ledarhundar till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska i förberedelserna för detta ta nödvändiga kontakter med berörda aktörer samt ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet59 951
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)59 951

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 7983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 996
2019-02-254 996
2019-03-254 996
2019-04-254 996
2019-05-254 996
2019-06-254 996
2019-07-254 996
2019-08-254 996
2019-09-254 996
2019-10-254 996
2019-11-254 996
2019-12-254 995
Summa59 951
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anna Gralberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Barnombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Länsstyrelserna
Sveriges Kommuner och Landsting
Funktionsrätt Sverige
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet
Synskadades Riksförbund