Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2019-03-14
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Stockholms län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Stockholms län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)16 400
Belopp angivna i tkr