Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2019-03-28
M2019/00786/Ee
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 21, bet. 2018/19:NU3, rskr. 2018/19:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Energimarknadsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kostnader för tillsyn och andra uppgifter motsvarande nätövervakningsavgift

Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2018 samt prognos för nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter. Rapporteringen ska ske senast den 1 mars 2019 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

3

Uppdrag

NYA UPPDRAG

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019—2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

   17 januari
   15 februari
   2 maj
   29 juli
   25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Uppdrag till statliga myndigheter att senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

PÅGÅENDE UPPDRAG

Forum för smarta elnät

Uppdrag om Forum för smarta elnät beslutades den 17 december 2015 (dnr M2015/04312/Ee). Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i kansliets arbete (Forum för smarta elnät) med, t.ex. frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk.

Energimarknadsinspektionen får för detta arbete ta del av avsatta medel för Forum för smarta elnät inom anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Statens energimyndighet får efter rekvisition betala ut högst 2 000 000 kronor till Energimarknadsinspektionen.

Praktik för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016—2018 m.m. beslutades den 4 februari 2016 (dnr A2018/00925/A) samt den 2 februari 2017 (dnr A2017/00238/A). Uppdragen ska slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. beslutades den 19 april 2018 (dnr A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

Praktik för nyanlända

Uppdrag till statliga myndigheter att  ta emot nyanlända arbetssökande för praktik beslutades den 4 februari 2016 (dnr Fi2016/00386/ESA). Uppdraget ska slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik beslutades den 19 april 2018 (dnr Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och slutredovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.

Förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag till flera statliga myndigheter om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter, ändrat genom beslut den 22 december 2014 (dnr N2014/05377/ENT). Uppdraget ska redovisas årligen t.o.m. 2021 senast den 1 mars till Tillväxtverket. Tillväxtverket ska slutrapportera senast den 30 april 2021 till regeringen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen123 323
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)123 323

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Av anslaget ska Energimarknadsinspektionen använda minst motsvarande det totala beloppet för nätövervakningsavgiften enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, för att hantera kostnader för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Energimarknadsinspektionen
ap.13 6993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2510 277
2019-02-2510 277
2019-03-2510 277
2019-04-2510 277
2019-05-2510 277
2019-06-2510 277
2019-07-2510 277
2019-08-2510 277
2019-09-2510 277
2019-10-2510 277
2019-11-2510 277
2019-12-2510 276
Summa123 323
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln-5955957 0007 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)2714860100500501 010
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-2 6394004 2503 750500-1 739
Summa-1 7795004 3003 750550-729
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret