Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2019-03-21
S2019/01374/FST
Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Användningen av särskilda befogenheter m.m.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.

Kunskapslyft för barnets rättigheter

Statens institutionsstyrelse ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden 2017–2019. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som identifierats avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som uppnåtts.

Sjukfrånvaro

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

Psykisk ohälsa

Myndigheten ska redogöra för hur de barn, unga och klienter som vårdas på särskilt ungdomshem eller LVM-hem och som lider av psykisk ohälsa får ändamålsenliga insatser av SiS eller av andra huvudmän. 

Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Statens institutionsstyrelse ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

2. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes:

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Uppdrag

1. Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp och Statens institutionsstyrelse ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Statens institutionsstyrelse ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 132 192
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)943 659
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)188 533

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.128 3093 %0
ap.25 6563 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)145 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2594 349
2019-02-2594 349
2019-03-2594 349
2019-04-2594 349
2019-05-2594 349
2019-06-2594 349
2019-07-2594 349
2019-08-2594 349
2019-09-2594 349
2019-10-2594 349
2019-11-2594 349
2019-12-2594 353
Summa1 132 192
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Ungdomsvård-42 1901 8901 460 9671 420 43740 530230
Missbruksvård-6 584384600 595594 7005 895-305
Summa-48 7742 2742 061 5622 015 13746 425-75
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Miriam Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret