Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2019-03-07
Fi2019/00812/S3
Kronofogdemyndigheten
Box 1050
172 21 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kronofogdemyndigheten
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om Kronofogdemyndighetens anslag (prop. 2018/19:1 utg.omr. 3, bet. 2018/19:SkU1, rskr. 2018/19:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kronofogdemyndigheten.

VERKSAMHET

Kronofogdemyndigheten ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Kronofogdemyndighetens verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten (prop. 2018/19:1 utg.omr. 3).

Kronofogdemyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat utsökningsbalken och förordningen (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skuldsanering

Den 1 november 2016 trädde nya regler om skuldsanering i kraft. Kronofogdemyndigheten har tillförts tillfälliga medel under 2017–2019  för att hantera det ökande antalet ansökningar inom skuldsaneringen. Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska handläggningstiderna och för att öka kapaciteten inom skuldsaneringen samt resultatet av åtgärderna.

Medelshantering

Kronofogdemyndigheten ska ha en långsiktigt effektiv, rättssäker och hållbar hantering av inbetalada medel. Myndigheten ska redovisa handläggningstiderna, vilka fel som förekommer, i vilken omfattning de förekommer och vilka konsekvenser de medför. Myndigheten ska även beskriva hur felen förebyggs.

Verksamhetsutveckling

Kronofogdemyndigheten ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhets- integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Kronofogdemyndighetens analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa individbaserad statistik med ålder som indelningsgrund och 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Sjukfrånvaro

Kronofogdemyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska det även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft.

3

Uppdrag

Informationssäkerhet

Enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings- ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ansvarar varje myndighet för att de egna informationshanteringssystemen uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

Kronofogdemyndigheten ska redovisa sin analys och bedömning av informationssäkerheten i den egna verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka hot, sårbarheter och risker som har identifierats samt vilka åtgärder som har vidtagits, respektive kommer att vidtas, i syfte att reducera dessa. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finans- departement) senast den 1 juli 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Kronofogdemyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Utgiftsprognoser

Kronofogdemyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Kronofogdemyndigheten framgår av bilaga 1.

Felaktiga utbetalningar

Kronofogdemyndigheten har under en tid haft problem med att betala ut medel. Utbetalningar har gjorts till fel mottagare eller skett två gånger. Myndigheten måste stärka och förbättra hanteringen av utbetalningar för att få en långsiktigt effektiv, rättssäker och hållbar hantering. Myndig- heten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att fel- aktiga eller dubbla utbetalningar minimeras. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juli 2019 och slutredovisas senast den 15 oktober 2019 till regeringen (Finansdepartementet).

Brottsförebyggande arbete

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp. Kronofogdemyndigheten ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Kronofogdemyndigheten ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:3

Kronofogdemyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 973 353
ap.2Kronofogdemynd - del till KFM (ram)1 973 353

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Kronofogdemynd - del till KFM

  1. Anslagsposten får användas för Kronofogdemyndighetens förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten får högst 3 000 000 kronor utbetalas för stöd till forskning inom Kronofogdemyndighetens verksamhetsområde. Utbetalda medel ska särredovisas i årsredovisningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Kronofogdemyndigheten
ap.298 6673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)535 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)190 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna investeringar (tusental kronor).

5.2

Utbetalningsplan

Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25164 446
2019-02-25164 446
2019-03-25164 446
2019-04-25164 446
2019-05-25164 446
2019-06-25164 446
2019-07-25164 446
2019-08-25164 446
2019-09-25164 446
2019-10-25164 446
2019-11-25164 446
2019-12-25164 447
Summa1 973 353
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.2Kronofogdemynd - del till KFM

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna49-89010 2019 564637-204
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet8-1381 5941 494100-30
Summa57-1 02811 79511 058737-234
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndighetens avgifter2532001 467 0001 685 000-218 000-218 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får disponeras i verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Vissa medel som Kronofogdemyndigheten hanterar för enskildas räkning enligt utsökningsbalken, skuldsaneringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare och som deponeras hos Kronofogdemyndigheten ska sättas in på ett särskilt räntekonto utan kredit i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Charlotte Carrborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, SSK
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, OFA/ESA
Arbetsmarknadsdepartementet, SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statskontoret