Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2019-03-07
U2019/00961/GV
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 15, bet. 2018/19:UbU2, rskr. 2018/19:105).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Överklagandenämnden för studiestöd beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Överklagandenämnden för studiestöd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Hantering av överklaganden

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa antalet överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antalet fattade beslut, andelen bifalls- och avslagsbeslut samt andelen beslut som har fattats dels av en beslutsför nämnd, dels på delegation av nämnden.

Den service som myndigheten ger per telefon, via internet eller på annat sätt ska beskrivas.

En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas.

Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid
myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare
instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari
15 februari
2 maj
29 juli
25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd14 671
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)14 671

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.14403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-251 223
2019-02-251 223
2019-03-251 223
2019-04-251 223
2019-05-251 223
2019-06-251 223
2019-07-251 223
2019-08-251 223
2019-09-251 223
2019-10-251 223
2019-11-251 223
2019-12-251 218
Summa14 671
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anders Borgström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, SFÖ, BA, ESA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Centrala studiestödsnämnden
Statskontoret
Riksgäldskontoret