Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2019-03-07
Ku2019/00515/KL
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Institutet för språk och folkminnen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2019 särskilt redovisa hur medlen från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 4 februari 2020 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2019 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Institutet för språk och folkminnen ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Institutet för språk och folkminnen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser 2019–2022

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • 17 januari
 • 2 maj
 • 25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.A2016/00216/A
A2017/00238/A
Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.
Uppdrag att i samverkan med Sametinget, efter samråd med samiska organisationer, se över behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska språken.Regleringsbrev för 20181 juni 2019
Uppdrag att genomföra insatser som har till syfte att bevara den romska språkvarieteten kaale för nutida och framtida bruk.Regleringsbrev för 20181 mars 2019 och 1 juni 2019
Uppdrag att under 2015–2019 i samverkan med bl.a. Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet och Sametinget främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.Regleringsbrev för 2018 samt N2018/00163/HL28 februari 2023
Uppdrag att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande funktioner för jiddish och romani chibKu2018/01455/DISK1 februari 2019 och 1 oktober 2019
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.
A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Hantering av nomineringsförslag till Unescos listor

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram en beskrivning över hur processen för hantering av nomineringsförslag till Unescos listor och register avseende det immateriella kulturarvet bör vara utformad på nationell nivå. Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2019 till regeringen (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 292
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 292

Villkor för anslag 1:4

ap.11 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

3:3

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen67 598
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)67 598

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till terminologisk verksamhet. 

Anslagsposten får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1138Inget0
3:3 Institutet för språk och folkminnen
ap.12 0273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-255 741
2019-02-255 741
2019-03-255 741
2019-04-255 741
2019-05-255 741
2019-06-255 741
2019-07-255 741
2019-08-255 741
2019-09-255 741
2019-10-255 741
2019-11-255 741
2019-12-255 739
Summa68 890
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:3 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Teresia Ståhle Löfgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/HT HL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statskontoret

Senast uppdaterad: