Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2019-03-28
Fi2019/01075/KO
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:81).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla för Fastighetsmäklarinspektionen. Ändringen innebär att myndighetens låneram höjs med 800 000 kronor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Fastighetsmäklarinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utveckla tillsynsverksamheten

Myndigheten ska redovisa hur den under 2019 fortsatt arbetet med att utveckla tillsynsverksamheten i syfte att göra den mer aktiv, omfattande och underbyggd.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,
– den 15 februari,
– den 2 maj,
– den 29 juli, och
– den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb i staten

Fastighetsmäklarinspektionen ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmaknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna pågående uppdrag (uppdrag beslutade i särskild ordning)

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016 – 2018 m.m.

A2016/00216/A A2017/00238/A

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 – 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016 – 2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Den 15 januari 2019

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen25 085
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)25 085

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.17523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 090
2019-02-252 090
2019-03-252 090
2019-04-252 090
2019-05-252 090
2019-06-252 090
2019-07-252 090
2019-08-252 090
2019-09-252 090
2019-10-252 090
2019-11-252 090
2019-12-252 095
Summa25 085
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare2553-2 429-9881 7251 7250-3 417
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler255314 225-1 05022 10022 100013 175
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras60
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shakarabi
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1 och L2
Finansdepartementet/BA1, ESA och SFÖ
Näringsdepartementet/BB
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret