Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2019-03-14
Ju2019/01037/Å
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Ekobrottsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, redovisa uppgifter om:

  • antalet misstänkta personer som har lagförts
  • antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl
  • antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning
  • antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete
  • antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden
  • antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Förstärkta insatser mot skattebrott

Ekobrottsmyndigheten ska i årsredovisningarna för 2017–2020 redovisa hur myndigheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Skatteverket, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Skatteverket på detta område.

Jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Ekobrottsmyndigheten ska tillsammans med övriga berörda myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Ekobrottsmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Brottsförebyggande arbete

Det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott (Skr. 2016/17:126) ska följas upp. Ekobrottsmyndigheten ska därför redovisa insatser som har genomförts eller påbörjats sedan 2017 och som på kort eller lång sikt kan ha betydelse för programmets strategiska målsättningar. Ekobrottsmyndigheten ska även, i den utsträckning detta är möjligt, bedöma eventuella effekter av genomfört arbete. Redovisningen ska vara regeringen (Justitiedepartementet) tillhanda senast den 1 september 2019.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Ekobrottsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning, bedriva en förstudie avseende digital bevisning samt identifiera relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Gemensamt uppdrag 2018–2020 till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Uppdraget ska redovisas enligt regeringsbeslut från den 18 december 2017 (A2017/02422/ARM).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A) respektive den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten685 548
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)685 548

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ekobrottsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Ekobrottsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.120 5663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)34 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2557 129
2019-02-2557 129
2019-03-2557 129
2019-04-2557 129
2019-05-2557 129
2019-06-2557 129
2019-07-2557 129
2019-08-2557 129
2019-09-2557 129
2019-10-2557 129
2019-11-2557 129
2019-12-2557 129
Summa685 548
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lars Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret