Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2019-03-21
N2019/01341/SUN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113). Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2018 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet144 760
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)144 760

Villkor för anslag 1:15

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget får 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling.

2. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.624 00024 000002020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Ida Stjernberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och ESA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisonen
Riksgäldskontoret