Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2019-02-28
Fi2019/00722/ESA
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Statskontoret, medel för förvaltningspolitisk utveckling
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 898
ap.8Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete (ram)2 898
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 219
ap.4Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet) (ram)5 219

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Förvaltningspolitisk utveckling (Finansdepartementet)

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet). Medlen får användas för vissa förvaltningspolitiska insatser riktade till myndigheternas ledning.

ap.8 Förvaltningspolitiskt utvecklingsarbete

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.41563 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1 och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret

Senast uppdaterad: