Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2019-01-17
Ku2019/00062/MF
Myndigheten för press, radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för press, radio och tv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för press, radio och tv.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv:s bedömningar enligt 20 § förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv av om Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB har uppfyllt sina uppdrag ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 20 juni 2019.

3

Uppdrag

Prognoser 2019-2022

Myndigheten för press, radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten för press, radio och tv ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m.

A2016/00216/A

A2017/00238/A

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Fi2016/00386/ESA

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Mediestöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv622 119
ap.2Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv (ram)622 119

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Mediestöd - del till Myndigheten för press, radio och tv

Anslagsposten ska användas enligt presstödsförordningen (1990:524) och mediestödsförordningen (2018:2053).

Anslagsposten ska även användas enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (2018:2054) om upphävande av förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

8:2

Myndigheten för press, radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för press, radio och tv38 514
ap.1Myndigheten för press, radio och tv (ram)38 514

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Myndigheten för press, radio och tv

Anslaget får användas för Myndigheten för press, radio och tv:s förvaltningsutgifter.

Det ackumulerade underskottet t.o.m. 2018 avseende utgivningsbevis får täckas av medel på anslagsposten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
8:1 Mediestöd
ap.218 663Inget0
8:2 Myndigheten för press, radio och tv
ap.11 1553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
8:1 Mediestöd
ap.270 00025 00025 00020 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beställningsbemyndigandet får endast användas för innovations- och utvecklingsstöd. Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för press, radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 210
2019-02-253 210
2019-03-253 210
2019-04-253 210
2019-05-253 210
2019-06-253 210
2019-07-253 210
2019-08-253 210
2019-09-253 210
2019-10-253 210
2019-11-253 210
2019-12-253 204
Summa38 514
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för press, radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Myndigheten för press, radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis0-1 7009002 500-1 600-3 300
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio2811000000
Summa000000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

 

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Homa Abdolrasouli
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/NV/KSR
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens servicecenter

Senast uppdaterad: