Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:11
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:11

Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 620 000
ap.1Insatser för att korta vårdköerna (ram)1 620 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Insatser för att korta vårdköerna

Medlen får användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anne Wisten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting