Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2018-12-18
Ju2018/03461/SIM(delvis)
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:4 och 1:5
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndigande om ekonomiska åtagande för utgiftsområde 8 Migration (prop. 2017/18:1 utg.omr. 8, bet. 2017/18:SfU4, rskr. 2017/18:, prop. 2017/18:252 utg.omr. 8, bet. 2017/18 FiU49, rskr. 2017/18:358).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket961 440
ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål (ram)961 440

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget får används för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter för prövning av utlännings- och medborgarskapsmål,
  • utgifter för Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsmål samt
  • Domstolsverkets förvaltningsutgifter för de aktuella domstolarnas verksamhet med utlännings- och medborgarskapsmål.

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket290 198
ap.1Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (ram)290 198

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget för användas för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens direkta utgifter för nämndemän, sakkunniga och vittnen i utlännings- och medborgarskapsmål, 
  • utgifter för ersättning till offentligt biträde och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen (2005:716),
  • utgifter för ersättning till tolkar enligt 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291),
  • och ersättning till part och parts ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. I ersättningen för tolkar får även kostnader för tolkförmedlings administrativa avgifter ingå.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
ap.128 7963 %0
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
ap.114 802Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2579 990
2018-02-2579 990
2018-03-2579 990
2018-04-2579 990
2018-05-2579 990
2018-06-2579 990
2018-07-2580 250
2018-08-2580 250
2018-09-2580 250
2018-10-2580 250
2018-11-2580 250
2018-12-2580 250
Summa961 440
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål
På regeringens vägnar
Heléne Fritzon
Magnus Frid
Kopia till

Riksrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: