Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2018-12-20
N2018/05860/SUN
N2018/05837/KLS (delvis)
N2018/01432/SUN
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Patentombudsnämnden.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter1051141 1161 282-16653
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Bolagsverket
Riksgäldskontoret