Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:48

2018-12-20
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04820/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Institutet för rymdfysik och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Institutet för rymdfysik ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:6

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik56 188
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)56 188

Villkor för anslag 3:6

ap.1 Institutet för rymdfysik

Anslagsposten får användas för Institutet för rymdfysiks förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:6 Institutet för rymdfysik
ap.11 6853 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 682
2019-02-254 682
2019-03-254 682
2019-04-254 682
2019-05-254 682
2019-06-254 682
2019-07-254 682
2019-08-254 682
2019-09-254 682
2019-10-254 682
2019-11-254 682
2019-12-254 686
Summa56 188
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:6 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning0060060000
Drift av EISCAT mottagarstation002 0002 300-300-300
Lokalhyror008001 000-200-200
Drift av personalmatsal006001 300-700-700
Summa004 0005 200-1 200-1 200
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statskontoret
Riksgäldskontoret