Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:46

2018-12-20
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04818/F
Polarforskningssekretariatet
Box 50003
104 05 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Polarforskningssekretariatet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet48 671
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)48 671

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Polarforskningssekretariatet

Anslagsposten får användas för Polarforskningssekretariatetets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:8 Polarforskningssekretariatet
ap.12 433Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-254 056
2019-02-254 056
2019-03-254 056
2019-04-254 056
2019-05-254 056
2019-06-254 056
2019-07-254 056
2019-08-254 056
2019-09-254 056
2019-10-254 056
2019-11-254 056
2019-12-254 055
Summa48 671
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner8521 50015 00016 000-1 0001 352
Avgiftsbelagdverksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station-30901 3001 3000-309
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Sjöfartsverket
Statskontoret
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret