Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:42

2018-12-20
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04814/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgifter för vetenskaplig publicering

Kungl. biblioteket ska sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor, som har statlig huvudman eller tillstånd att utfärda examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Kungl. biblioteket ska vid sammanställningen särskilt beakta prenumerationskostnader, publiceringsavgifter och administrativa utgifter.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Kungl. biblioteket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Samverkansråd vid Statens kulturråd

Kungl. biblioteket ska under 2019 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samordning av arbete kring öppen tillgång

Kungl. biblioteket ska under 2019 samordna arbetet med införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access). I arbetet ska principerna för publicering med öppen tillgång utformas så att de beaktar principen att forskningsresultat får fritt publiceras i enlighet med 1 kap. 6 § högskolelagen (1992:1434). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket samråda med Vetenskapsrådet.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket374 292
ap.1Kungl. biblioteket (ram)374 292

Villkor för anslag 3:7

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Anslagsposten får användas för Kungl. bibliotekets förvaltningsutgifter.

2. Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel med anledning av fjärrlån.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:7 Kungl. biblioteket
ap.111 2283 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2531 191
2019-02-2531 191
2019-03-2531 191
2019-04-2531 191
2019-05-2531 191
2019-06-2531 191
2019-07-2531 191
2019-08-2531 191
2019-09-2531 191
2019-10-2531 191
2019-11-2531 191
2019-12-2531 191
Summa374 292
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Kungl. biblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Avgiftsbelagd verksamhet
Administrativ service006 0006 00000
Övriga intäkter000000
Summa006 0006 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, KL, KO
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksantikvarieämbetet
Statens kulturråd
Statskontoret
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret