Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:43

2018-12-20
U2018/04751/BS(delvis)
U2018/04815/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika universitet och högskolor samt olika stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag,
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag, och
 • forskares nationella och internationella mobilitet.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet samt hur myndigheten arbetar för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning, som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, ska Vetenskapsrådet redovisa hur bidragen har fördelats mellan olika forskningsämnen samt regioner och länder.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området, och
 • myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2019 disponerar Vetenskapsrådet 12 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2019 uppförda anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till regeringen (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 28 mars 2020 redovisa vilka bidrag som under 2019 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska senast den 30 april 2019 till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa statistiska data för perioden 2000–2018 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige.
 • Andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2020. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2019.

Forskning om rasism

Vetenskapsrådet ska redovisa beviljade bidrag och annan verksamhet inom uppdraget om att utlysa medel för ett forskningsprogram inom området rasism (U2016/00588/F). Uppdraget ska delrapporteras till regeringen (Utbildningsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Vetenskapsrådet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Ansöknings- och ärendehanteringssystem vid den nya Etikprövningsmyndigheten

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Etikprövningsmyndigheten utveckla ett elektroniskt ansöknings- och ärendehanteringssystem för Etikprövningsmyndigheten. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2019.

Analys av utträdesvillkor

Vetenskapsrådets och Vinnovas gemensamma uppdrag om att analysera förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen (N2016/07637/IFK) förlängs på så sätt att uppdraget avrapporteras löpande fram till den 15 maj 2019 i syfte att möjliggöra en analys av de slutliga utträdesvillkoren.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Uppdrag med anledning av den forskningspolitiska propositionen
Följande uppdrag ges med anledning av den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 2016/17:50). Vetenskapsrådet ska redovisa nedanstående uppdrag till regeringen (Utbildningsdepartementet) i samband med sin årsredovisning.

Forskarskola för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 20 miljoner kronor för finansiering av forskarskolor för anställda lärare inom lärar- och förskollärarutbildningen vid universitet och högskolor. Satsningen ska bidra till att stärka forskningsanknytningen i lärar- och förskollärarutbildningen och att utöka utbildningskapaciteten med bibehållen kvalitet.

Klinisk forskning

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 35 miljoner kronor till klinisk behandlingsforskning som svarar mot identifierade och prioriterade kunskapsbehov. Vetenskapsrådet ska i samråd med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utveckla en process för att prioritera bland områden inom vilka det saknas kunskap. Processen ska särskilt involvera de som är direkt berörda av forskningsresultat, såsom patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. Medel ska fördelas baserat på dessa prioriteringar.

Öppen tillgång till forskningsresultat

Vetenskapsrådet ska samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Vid genomförandet av uppdraget ska Vetenskapsrådet samråda med Kungl. biblioteket, universitet och högskolor samt Riksarkivet.

Internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska främja svenskt forskningssamarbete med USA i linje med implementeringsavtalet mellan Utbildningsdepartementet och amerikanska Departement of Health and Human Services inom cancerområdet (U2016/04011/F).

Forskning om jämlika villkor

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 10 miljoner kronor till forskning som har ett tydligt jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. För att kunna bemöta de stora samhällsutmaningarna och skapa ett hållbart samhälle behöver orättvisor mellan människor som grundas på t.ex. kön eller socioekonomisk, etnisk och kulturell bakgrund utjämnas. Satsningen bör komma den forskning till del som är av hög kvalitet och kan bidra till ökad kunskap om faktorer som påverkar jämlikhet och jämställdhet i samhället.

Tillgängliggörande och användande av forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Vinnova verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av forskningsinfrastruktur och att forskningsinfrastrukturer i ökad omfattning tillgängliggörs och nyttjas av användare från näringsliv och offentlig sektor samt andra länder. Vetenskapsrådet ska fördela 40 miljoner kronor under 2019 för detta uppdrag.
Uppdraget innebär att:

 • Vetenskapsrådet ska fördela medel till verksamhet som underlättar och ökar näringslivets och den offentliga sektorns deltagande i och användning av forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Max IV och ESS. Medlen ska användas för att utveckla kompetensen och kapaciteten, att vägleda och stödja användare från näringsliv och offentlig sektor samt att attrahera nya användare. Syftet är att öka externa aktörers deltagande i och användande av forskningsinfra- struktur.
 • Vetenskapsrådet ska fördela medel för utveckling av tekniskt avancerade metoder, tekniker och komponenter. Syftet med medlen ska vara att främja svensk medverkan vid utveckling och uppgradering av forskningsinfrastrukturer av stort strategiskt värde för svenska forskare och svenskt näringsliv, såsom t.ex. SciLifeLab, Max IV och ESS.

Datadriven forskning

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 40 miljoner kronor till digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, dels inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.

Biobanker

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 30 miljoner kronor till en för forskning och hälso- och sjukvård gemensam satsning på samordning av nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Bland annat krävs standardisering av it- och journalsystem samt utrustning för insamlande och bevarande av vävnadsprover i biobanker inklusive möjlighet till långtidsförvaring av prover även för forskningsändamål.

Registerforskning

Vetenskapsrådet ska under 2019 fördela 10 miljoner kronor för tvärsektoriell och tvärvetenskaplig registerforskning som kan bidra till att starka forskningsmiljöer effektivt kan utnyttja den registerbaserade infrastrukturen och bidra till dess utveckling. Vetenskapsrådet bör i samråd med intressenter och finansiärer ta fram en nationell forskningsagenda för registerbaserad forskning. Satsningen bör leda till stöd för registerbaserad forskning av hög kvalitet inom angelägna områden, t.ex. medicin och hälsa, vård och omsorg, arbetsliv samt socialförsäkring.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet6 067 846
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 912 846
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)105 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att fortsätta att utveckla verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 10 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 323 529 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 884 617 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 066 155 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 159 743 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessurer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av European Spallation Source ERIC (ESS) i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) och budgetpropositionerna för 2015 (prop. 2014/15:1) och 2017 (prop. 2016/17:1) samt 41 miljoner kronor avseende kärnteknisk forskning, ska totalt 524 miljoner kronor användas 2019 för bidrag till ESS. Utbetalningen av det totala beloppet ska ske senast den 31 januari 2019.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av ESS ska högst 4 miljoner kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS. 

De medel som Vetenskapsrådet tillför ESS kan konsortiet använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat-, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), varav minst
– 45 miljoner kronor för forskning inom informations- och kommunikationsteknik,
– 15 miljoner kronor för forskning inom kärnteknik,
– 25 miljoner kronor för forskning inom psykiatri,
– 20 miljoner kronor för vårdforskning,
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning.

13. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 520 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), varav minst 
– 175 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 50 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare.

Anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål.

Anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för vårdforskning (under villkor 12), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet360 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)360 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, t.ex.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet165 128
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)165 128

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Anslagsposten får användas för Vetenskapsrådets förvaltningsutgifter.

3:9

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet49 183
ap.1Sunet (ram)49 183

Villkor för anslag 3:9

ap.1 Sunet

1. Anslaget får användas för utgifter för Sunet samt vissa andra organisationer. Anslaget får även användas för utgifter för grundanslutning till Sunet för de konstnärliga högskolorna, statliga kulturarvsinstitutioner och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5292 892Inget0
ap.65 000Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.118 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 9533 %0
3:9 Sunet
ap.12 459Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.150 00040 00010 00002029
ap.518 545 0005 846 6304 955 6487 742 7222029
ap.6255 000100 00090 00065 0002029
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 810 000330 629330 6291 148 7422024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Bemyndigande om medlemskap i ERIC-konsortium

Vetenskapsrådet får under 2019 besluta om medlemskap i nedan angivna sex konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2019.

 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, 
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Aerosols, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (ACTRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Center (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • European Plate Observing System (EPOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, och
 • European Solar Telescope (EST-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 6 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor, och
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 7 750 000 kronor.

Bemyndigande om medlemskap i det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem

Vetenskapsrådet får under 2019 besluta om medlemskap i det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem med en medlemsavgift på högst 25 000 000 kronor, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionen för 2019.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)305 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2517 860
2019-02-2517 860
2019-03-2517 860
2019-04-2517 860
2019-05-2517 860
2019-06-2517 860
2019-07-2517 860
2019-08-2517 860
2019-09-2517 860
2019-10-2517 860
2019-11-2517 860
2019-12-2517 851
Summa214 311
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:9 ap.1Sunet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, IU
Socialdepartementet, SAM
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Miljö- och energidepartementet, KE
Näringsdepartementet, IFK, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Jordbruksverket
Kungl. biblioteket
Kungl. Vetenskapsakademien
Polarforskningssekretariatet
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Riksgäldskontoret