Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2018-12-20
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04785/UH
Umeå universitet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Umeå universitet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Umeå universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Umeå universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet.

Lärarutbildning i minoritetsspråk

Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, fortsätta utbyggnaden av ämneslärarutbildningen i samiska respektive meänkieli. I arbetet ska universitetet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som respektive språk har samt föra en dialog med berörda företrädare för de nationella minoriteterna. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer i Sverige, och när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med berört språk. Regeringen avser att återkomma i fråga om utvärdering av det särskilda åtagandet.

Återrapportering

I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningarna i de två ovan angivna minoritetsspråken fortlöper.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 52 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Umeå universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i meänkieli och samiska. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Umeå universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Umeå universitet ersätts för högst 1 090 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering
Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Umeå universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet) kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Universitetet ersätts för högst 360 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Återrapportering 
Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter till regeringen (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

4. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 414 350
ap.1Takbelopp (ram)1 414 350

Villkor för anslag 2:11

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet1 132 502
ap.5Basresurs (ram)1 132 502

Villkor för anslag 2:12

ap.5 Basresurs

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiska forskningsområdenBelopp i tkr
Energi54 727
Havsmiljöforskning9 085

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet25 136
ap.14Decentraliserad utbildning (ram)18 284
ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (ram)2 556
ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)4 296

Villkor för anslag 2:65

ap.14 Decentraliserad utbildning

I anslagsposten ingår 6 185 000 kronor för decentraliserad läkarutbildning.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Umeå universitet343 901
ap.4Umeå universitet (ram)272 012
ap.8Umeå universitet (ram)71 889

Villkor för anslag 2:66

ap.4 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

ap.8 Umeå universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt TUA-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.50Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1403 %0
ap.1503 %0
ap.4503 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.403 %0
ap.803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)648 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25242 992
2019-02-25242 992
2019-03-25242 992
2019-04-25242 992
2019-05-25242 992
2019-06-25242 992
2019-07-25242 992
2019-08-25242 992
2019-09-25242 992
2019-10-25242 992
2019-11-25242 992
2019-12-25242 977
Summa2 915 889
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Umeå universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:11 ap.1Takbelopp
2:12 ap.5Basresurs
2:65 ap.14Decentraliserad utbildning
2:65 ap.15Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet
2:65 ap.45Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:66 ap.4Umeå universitet
2:66 ap.8Umeå universitet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Umeå universitet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet som avser Ladokenheten och Ladokkonsortiet.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer