Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2018-12-20
U2014/07521/UH (delvis)
U2016/02926/UH (delvis)
U2017/04680/UH (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Lunds universitet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Lunds universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Lunds universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 271 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering
Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

2. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 092 904
ap.1Takbelopp (ram)2 092 904

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 220 820
ap.6Basresurs (ram)2 220 820

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 265 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016). 

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2017–2022 besluta om medlemsavgift på högst 250 000 kronor per år (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2017).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer18 390
Diabetes30 648
Effekter på naturresurser26 271
Epidemiologi10 947
Klimatmodeller9 524
Nanovetenskap och nanoteknik29 554
Neurovetenskap30 648
Politiskt viktiga regioner13 135

Stamceller och regenerativ medicin

31 764

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet8 568
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 439
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)3 135
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 994

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2019. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet455 858
ap.2Lunds universitet (ram)455 858

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt ALF-avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.6203 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)488 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25398 179
2019-02-25398 179
2019-03-25398 179
2019-04-25398 179
2019-05-25398 179
2019-06-25398 179
2019-07-25398 179
2019-08-25398 179
2019-09-25398 179
2019-10-25398 179
2019-11-25398 179
2019-12-25398 181
Summa4 778 150
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:10, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

U2014/07521/UH (delvis)
U2016/02926/UH (delvis)
U2017/04680/UH (delvis)
U2018/04751/BS (delvis)
U2018/04782/UH

Senast uppdaterad: