Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:45

2018-12-20
Ku2018/02248/LS (delvis)
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan 1
100 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:4

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen15 000
ap.1Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)15 000

Villkor för anslag 13:4

ap.1 Stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
ap.115 00015 000

2020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Partibidragsnämnden

Senast uppdaterad: