Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:39

2018-12-20
Ku2018/02248/LS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:2, 2:1, 5:2, 7:3, 8:2, 8:3, 8:5, 10:1, 11:1 och 11:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 5:2, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:3, anslaget 8:5, anslaget 10:1, anslaget 11:1 och anslaget 11:3 för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19:KrU1, rskr. 2018/19:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 206
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)2 506
ap.8Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (ram)200
ap.10Främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken (ram)1 500

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidrag om 500 000 kronor till Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 april 2019. Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige ska lämna en redovisning av bidragets användning till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2020.

Resterande bidrag betalas ut i enlighet med regeringsbeslut.

ap.8 Nordliga dimensionens partnerskap för kultur

Medlen har beräknats för bidrag till arbetet inom Nordliga dimensionens partnerskap för kultur (Northern Dimension Partnership on Culture – NDPC).

Kammarkollegiet ska engångsvis betala ut bidraget till Nordiska ministerrådets sekretariat efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2019.

ap.10 Främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2019.

2:1

Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 084 666
ap.1Kungliga Operan AB (ram)499 496
ap.2Kungliga Dramatiska teatern AB (ram)244 342
ap.3Riksteatern (ram)276 542
ap.4Unga Klara (ram)16 332
ap.5Stiftelsen Dansens Hus (ram)24 419
ap.6Stiftelsen Drottningholms Slottsteater (ram)12 677
ap.7Voksenåsen AS (ram)10 858

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kungliga Operan AB

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Operan AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Kungliga Dramatiska teatern AB

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Kungliga Dramatiska teatern AB efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Av anslagsposten ska minst 5 miljoner kronor användas till satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksteatern efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Unga Klara

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Unga Klara efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2019.

ap.5 Stiftelsen Dansens Hus

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansens Hus efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.6 Stiftelsen Drottningholms Slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Drottningholms Slottsteater efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.7 Voksenåsen AS

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Voksenåsen AS efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet267 822
ap.2Individuell visningsersättning (ram)56 615
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)12 400
ap.5Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)8 113
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)171 633
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)10 552
ap.13Dramatikerstöd (ram)3 509
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000

Villkor för anslag 5:2

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Bildupphovsrätt i Sverige efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2019.

Av anslagsposten får Bildupphovsrätt i Sverige använda högst 2 500 000 kronor till administrationskostnader. 

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Enligt riksdagens beslut (prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285) ska inkomstgarantin för konstnärer avvecklas successivt i de delar som avser nyutnämningar av garantimottagare. Frigjorda medel ska under innevarande budgetår överföras till pensionsgrundande tidsbegränsade långtidsstipendier inom anslagspost 4 Långtidsstipendier. De innehavare som tidigare utsetts till mottagare av inkomstgarantier ska behålla sin garanti.

Kammarkollegiet ska till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars 2019 och den 31 augusti 2019 redovisa en prognos över beräknat utnyttjade medel under 2019. Kammarkollegiet ska den 1 mars 2019 även redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2018.

ap.5 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2019.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt utbyte.

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond. 

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Anslagsposten ska användas enligt 15 § första stycket lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2018.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Sveriges författarförbund efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2019.

Av anslagsposten får Sveriges författarförbund använda högst 800 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till styrelsen för Sveriges författarfond efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2019.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 300 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1998:1387) om fonogramersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 oktober 2019.

Av anslagsposten får STIM och SAMI gemensamt använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § kulturmiljölagen (1988:950).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet262 694
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)120 468
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)74 675
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)49 068
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)18 483

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Nordiska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Skansen efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Tekniska museet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Arbetets museum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:3

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet75 519
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)10 454
ap.2Sveriges Fängelsemuseum (ram)1 500
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)4 189
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)6 144
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)15 025
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)4 713
ap.8Röhsska museet (ram)502
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet i Stockholm (ram)3 102
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
ap.14Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde (ram)12 410
ap.15Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)1 500
ap.16Form/Design Center (ram)3 000
ap.17Rörelsernas museum (ram)5 000

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Sveriges Fängelsemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Fängelsemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Thielska galleriet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/ bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Av anslagsposten har 4 770 000 kronor beräknats för Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Nobel Center efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Bidraget betalas ut med en tolftedel av medlen den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Föreningen Svensk Form efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Röhsska museet engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 december 2019.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Riksförbundet Sveriges museer efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Judiska museet i Stockholm efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Bildmuseet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Zornsamlingarna engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 december 2019.

ap.14 Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2019.

ap.15 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.16 Form/Design Center

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Form/Design Center efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

ap.17 Rörelsernas museum

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Malmö kommun efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro. Av anslagsposten får högst 50 procent av bidraget utbetalas före den 1 februari 2019. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2019.

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet200
ap.1Utställningsgarantier (ram)121
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten är beräknad att användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut fattas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet557 874
ap.1Statsbidrag till film (ram)431 000
ap.2Övriga filmkulturella verksamheter (ram)126 874

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Statsbidrag till film

Anslagsposten ska användas för utbetalningar enligt förordningen (2016:989) om statsbidrag till film inklusive särskilda medel för spridning och visning i hela landet 2016–2019.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2019.

Av anslagsposten får Stiftelsen Svenska Filminstitutet använda högst 7 procent till administrationskostnader.

ap.2 Övriga filmkulturella verksamheter

Anslagsposten ska användas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet för filmkulturella verksamheter.

Anslagsposten ska även användas för avgifter till samarbetet inom Eurimages och Nordiska Film- och TV-fonden samt till samordningsinsatser kopplade till MEDIA-delen av EU-programmet Kreativa Europa 2014–2020.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro senast den 1 april 2019.

11:1

Sändningar av TV Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet9 721
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)9 721

Villkor för anslag 11:1

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Sverigefinska Riksförbundet efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet483
ap.1Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet (ram)483

Villkor för anslag 11:3

ap.1 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

Anslagsposten har beräknats för bidrag till det arbete som utförs inom ramen för Europeiska audiovisuella observatoriet.

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis efter underskriven rekvisition med uppgift om plusgiro/bankgiro.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.100Inget0
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.21 709Inget0
ap.3372Allt0
ap.5244Inget0
ap.85 158Inget0
ap.10317Inget0
ap.13105Inget0
ap.14150Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:3 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:1 Sändningar av TV Finland
ap.40Inget0
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Niklas Karlendal
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Ájjte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Bildmuseet
Bildupphovsrätt i Sverige
Europeiska audiovisuella observatoriet
Form/Design Center
Föreningen Svensk Form
Kungliga Dramatiska teatern AB
Kungliga Operan AB
Malmö kommun
Nobelmuseet
Nordiska ministerrådets sekretariat
Riksförbundet Sveriges museer
Riksteatern
Röhsska museet
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet i Stockholm
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska kyrkan
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sverigefinska riksförbundet
Sveriges Fängelsemuseum
Sveriges Författarförbund
Sveriges Författarfond
Unga Klara
Voksenåsen AS
Zornsamlingarna