Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
113 60 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

2. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under 2019 genomföra analyser utifrån de svenska resultaten i tidigare års undersökningar samt genomföra en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP). Syftet med IHP är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2020.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2019. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3. Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m.Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESARedovisning till Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 och 2021-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m.Regeringsbeslut A2016/00216/A, A2017/00238/ARedovisning till Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 2019-04-01, 2020-04-01 och 2021-01-15
Uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015–2019Regeringsbeslut S2016/06724/FSDelredovisning 2019-06-03, Slutredovisning 2020-09-30
Följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårdRegeringsbeslut S2017/05331/FS2020-04-01
Uppdrag att analysera hur digital teknik kan användas inom cancervårdenRegeringsbeslut S2018/03082/FS2019-09-30
Uppdrag om förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvårdenRegeringsbeslut S2018/03916/FS (delvis)2019-03-31
Underlag till nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvårdenRegeringsbeslut S2018/04688/FS2019-04-30
Utvärdera hjälptelefonen PreventellRegeringsbeslut S2018/04673/JÄM2019-03-29

 

 


FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys35 831
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)35 831

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 0743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 986
2019-02-252 986
2019-03-252 986
2019-04-252 986
2019-05-252 986
2019-06-252 986
2019-07-252 986
2019-08-252 986
2019-09-252 986
2019-10-252 986
2019-11-252 986
2019-12-252 985
Summa35 831
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anne Wisten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting