Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2018-12-18
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hamngatan 4
551 86 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Jönköpings län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Jönköpings län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 900
Belopp angivna i tkr