Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2018-12-18
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Länsstyrelsen i Jämtlands län.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: