Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning om 2,7 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för investeringar i fastigheter och markanläggningar i Riksgäldskontoret.

Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Myndigheten ska vidare inom sitt område verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Myndighetens hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Myndigheten ska ha en aktuell planering för sin verksamhet och sin organisation vid höjd beredskap avseende totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. Samverkan ska ske med övriga berörda parter i syfte att nå en sammanhängande planering för totalförsvaret. 

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

– totalkostnader för drift och underhåll

– antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde överstiger 10 000 000 kronor,

– utfall av avkastning i procent,

– soliditet,

– driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

– direktavkastning i det öppna beståndet,

– andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

– hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

– mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

– driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

– underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, och

– administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som överstigit 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstigit 10 000 000 kronor. Av återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter och respektive fastighets försäljningspris framgå.

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för i vilken utsträckning som dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Myndigheten ska redovisa planeringsläget och planen för det fortsatta arbetet vid höjd beredskap avseende totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas, och den 13 juni 2019, redovisa en investeringsplan för en fyraårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt för vilka investeringskostnaden överstigit 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan objekt med en lägre investeringskostnad får behandlas samlat.

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av anskaffning och utveckling av nya investeringar, vidmakthållande av befintliga investeringar och liknande som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2020–2022. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt tidigare års redovisning. Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga 10 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är anskaffning och utveckling av ny investering och/eller vidmakthållande av befintlig investering samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till regeringen (Finansdepartementet) senast den 13 juni 2019.

3. Investeringsutfall

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas och den 13 juni 2019, redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2019–2021. Avvikelser från planen för objekt för vilka investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

4. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndigheter i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringen (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet för regeringen (Finansdepartementet).

5. Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid
myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

6. Infrastrukturplanering

Myndigheten ska lämna tekniska och ekonomiska underlag rörande behov av förändrad infrastruktur till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens framställning om att få anskaffa respektive förbereda ett materielobjekt för anskaffning i samband med framtagande av Försvarsmaktens budgetunderlag.

7. Grön infrastruktur inom skogs- och markförvaltning

Myndigheten ska fortsätta arbetet med handlingsplaner för en grön infrastruktur på sina skogsfastigheter. I uppdraget ingår även att redovisa hur myndigheten har samverkat med länsstyrelserna i deras uppdrag att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur samt hur myndigheten under 2018 har samverkat med Skogsstyrelsen i dess tidigare uppdrag med metodutveckling och rådgivning om hyggesfritt skogsbruk. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt med myndighetens grunduppdrag och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2020.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)14 500 000
- varav INVESTERING14 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2019 samt att jämförelse görs med utfallet för 2017 och 2018. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2020–2022 jämfört med investeringsplanen i bilagan.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 512 3862 401 505110 881110 881
Uppdrag00774 060761 60912 45112 451
Avyttring0061 835123 078-61 243-61 243
Summa003 348 2813 286 19262 08962 089
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska den 9 maj, den 12 september och 14 november 2019 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, som ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut, senast i samband med att årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret fr.om. den 1 januari 2019 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Myndigheten ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Myndigheten ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Över- eller underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättningen av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält, inklusive byggnadsobjekt, för att bekosta:

– avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,

– avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,

– avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,

– förädling och avyttring av fält, samt

– metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsbegränsningen i 10 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor per projekt. Om den beräknade kostnaden överstiger 40 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

5. Från och med 2019 upphör amorteringsprincipen på invärderade fastigheter. Kvarstående statskapital ska användas för kvarstående behov av nedskrivning för avyttring av fastigheter på grund av försvarsbeslut. När sista objektet är avyttrat ska kvarstående statskapital avräknas mot inkomsttitel och lån tas upp i Riksgäldskontoret för motsvarande belopp. 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 110 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI och MFU
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliet Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret