Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2018-12-20
Ju2018/05324/DOM
Ju2018/03842/DOM
Revisorsinspektionen
Box 24014
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Revisorsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Revisorsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Tillsyn

Revisorsinspektionen ska redovisa det totala antalet öppna tillsynsärenden vid årets slut, fördelade på disciplinärenden och övriga tillsynsärenden.

Myndigheten ska särskilt redovisa hur många disciplinärenden som har inletts och avgjorts under året. Myndigheten ska även redogöra för utgången i de disciplinärenden som avgjorts under året.

Myndigheten ska redogöra för övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten.

Examination, auktorisation, godkännande och registrering

Revisorsinspektionen ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som har deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Myndigheten ska redovisa antalet inkomna ansökningar och beslut om auktorisation, godkännande och registrering. Vidare ska myndigheten redovisa antalet auktoriserade respektive godkända revisorer i slutet av året.

Serviceåtagande

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för tillsynsverksamheten respektive för ärenden rörande auktorisation, godkännande och registrering.

Övrigt

Revisorsinspektionen ska:

  • Redovisa hur myndigheten i arbetet med föreskrifter och allmänna råd har beaktat att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.
  • Redovisa hur myndigheten har verkat för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet.
  • Redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet.
  • Redovisa hur myndigheten följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna.

3

Uppdrag

Budgetutfall och prognoser

Revisorsinspektionen ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten 2019 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna prognoser över intäkter och kostnader för 2019 och 2020 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 juli och den 25 oktober 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Revisorsinspektionen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Revisorsinspektionen har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Myndigheterna har också i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer10 794-4 75837 47641 620-4 1441 892
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Revisorsinspektionen ska redovisa 25 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och DF
Näringsdepartementet/FF, KSR och KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statskontoret
Riksgäldskontoret