Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2018-12-21
Fi2018/03884/RS (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr. 2018/19:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Myndighetens prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Med detta avses dels att prognoserna ska ha en hög precision, givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen ska vara förankrad i nationalekonomisk teori och empiri.

Myndigheten ska senast den 30 april 2019:

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera och kommentera prognosavvikelser,
  • kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftade med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

Myndigheten ska, i samband med att myndigheten presenterar sina prognoser, göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen. I analysen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.

2. Myndigheten ska i samband med publicering av sina prognoser redovisa en prognos av de offentliga finanserna, med en fyraårig horisont (inklusive 2018), som beaktar förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Prognosen ska vara väl genomarbetad och redovisningen ska vara tydlig och utförlig. Redovisningen ska bl.a. innehålla beräkningsförutsättningar och en variabeluppsättning som möjliggör jämförelser med regeringens prognoser.

3. Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt i det finanspolitiska ramverket.

4. Myndigheten ska göra en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Bedömningen ska omfatta ett antal scenarier som illustrerar under vilka omständigheter som de offentliga finanserna kan anses vara långsiktigt hållbara. Myndigheten bör lyfta fram de utmaningar som bedöms vara av särskild vikt för de offentliga finansernas långsiktiga utveckling och analysera olika alternativ för att möta dessa.

5. Myndigheten ska i arbetet med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ge Naturvårdsverket tillfälle att lämna synpunkter på rapporten. Eventuella avvikande meningar ska framgå av rapporten. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på möjligheterna att uppfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2019.

6. Myndigheten ska i rapporten om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analysera bl.a. sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Det är av särskild vikt att myndigheten utför en analys av lönenivåns respektive lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten ska efter att ha inhämtat synpunkter från Medlingsinstitutet besluta om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

7. Myndigheten ska under vissa förutsättningar till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). En bedömning ska även lämnas när systemet för stöd vid korttidsarbete tillämpats under sex månader.

8. Myndigheten ska branschfördela de långsiktiga makroekonomiska scenarier som tas fram av Regeringskansliet. Syftet är att beräkna produktion och sysselsättning i olika branscher samt import, utifrån de makroekonomiska scenarierna. Myndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med Regeringskansliet (Finansdepartementet) och redovisa resultaten till regeringen (Finansdepartementet) efter överenskommelse med Regeringskansliet.

3

Uppdrag

Prognoser av myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 15 februari, och
– den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheten ska senast den 5 april 2019 till Statskontoret redovisa hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet65 136
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)65 136

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Konjunkturinstitutet

Anslagsposten får användas för Konjunkturinstitutets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 9543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-255 428
2019-02-255 428
2019-03-255 428
2019-04-255 428
2019-05-255 428
2019-06-255 428
2019-07-255 428
2019-08-255 428
2019-09-255 428
2019-10-255 428
2019-11-255 428
2019-12-255 428
Summa65 136
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Expertuppdrag-17301 2461 2460-173
Försäljning av statistik och statistiktjänster18000018
Användarststöd och kurser-100000-10
Summa-16501 2461 2460-165
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1 och BAS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Energimyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret