Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2018-12-21
N2018/05896/SUBT
N2018/05888/KLS(delvis)
N2018/01506/SUBT
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sjöfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen i årsredovisningen ska det framgå hur myndighetens prestationer har bidragit till uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Förstärkning av totalförsvaret

Sjöfartsverket ska redovisa användningen av de medel om 9 miljoner kronor som har tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2019 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Sjöfartsverkets pågående uppdrag.

1. Prognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

den 17 januari,
den 15 februari,
den 2 maj,
den 29 juli, och
den 25 oktober.

2. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Sjöfartsverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

3. Moderna beredskapsjobb

Sjöfartsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket188 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)188 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas till utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka 

  • drift och administration av Trollhätte kanal och slussar,
  • Säffle kanaler, samt
  • övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Sjöfartsverket får inom en total ram om 100 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

Investeringsplan

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens
samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och verksamhetsplan. I årsredovisningen ska
uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2019 samt att jämförelse görs med utfallet för 2017 och 2018. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I verksamhetsplanen ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2020–2022 jämfört med investeringsplanen.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet448 80010 0001 802 0001 790 00012 000470 800
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.
  • Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.
  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS).

Återrapportering:

Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2019 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2019, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2019 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2018/19:1, utg.omr. 22, bet. 2018/19:TU1, rskr. 2018/19:109, se bilaga 2).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighets-
utövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket ska använda och samverka om det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 
4 396 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB och finansieras genom att Sjöfartsverket ska ta ut avgifter från sjö- och flygräddningen.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Anita Wetterlöf Ajaxon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen