Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Ju2018/04472/DOM
Ju2018/01274/DOM m.fl.
Se bilaga 1
Domstolsverket
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sveriges Domstolar.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanser och omloppstider ska hållas på en rimlig nivå.

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltningsrätt och kammarrätt, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av målen i migrationsdomstolarna ska 90 procent av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ta högst två månader att avgöra. Av övriga avlägsnandemål ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra. Av övriga migrationsmål ska 90 procent ta högst fem månader att avgöra.
 • Av målen i Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.  

Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år står åtalade.

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna, exklusive ärenden om avstående av besittningsskydd för bostad och lokal samt ärenden om lokalmedling, ska 75 procent ta högst fyra månader att avgöra.

Hyres- och arrendenämnderna ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Internationella uppdrag

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket ska bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Domstolsverket ska samverka i genomförandet av insatser inom den internationella fredsfrämjande verksamheten, i vilken den civila krishanteringen är en del. Domstolsverket ska också bidra till att utveckla en väl fungerande erfarenhetsåterföring från insatserna till både Regeringskansliet och myndigheterna.

Domstolsverket ska redovisa

 • omfattningen av och kostnaderna för sitt bidrag till internationell civil krishantering och sammanfatta vilka resultat deltagandet lett till i olika insatser
 • åtgärder för att säkerställa att utsänd personal till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och att utbildningen är anpassad för det specifika uppdraget i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 (UD2016/07898/KH).  

De finansiella villkoren för Domstolsverkets bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Övriga återrapporteringskrav

Domstolsverket ska särskilt redovisa

 • det arbete som bedrivs och de åtgärder som vidtagits för att utveckla och effektivisera verksamheten
 • antalet mål, fördelat per målkategori, som lämnats över till följd av de utökade möjligheterna för migrationsdomstolar att överlämna mål (prop. 2016/17:27)
 • åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information
 • åtgärder som vidtagits för att förbättra ordningen i domstol och öka skyddet och säkerheten för de anställda i domstolen, för parter och andra som deltar i en rättegång samt för övriga personer som besöker domstolarna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen för anslaget 1:5 Sveriges Domstolar visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober.

Utöver rapporteringen i Hermes ska Domstolsverket varje månad lämna särskilt underlag avseende 2019 för anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Av underlaget ska framgå månadsprognos och månatligt utfall. Utfallet i förhållande till prognosen ska analyseras och kommenteras.

Moderna beredskapsjobb i staten

Domstolsverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Domstolsverket ska tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Uppdrag angående den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

Regeringen gav den 25 juni 2015 Domstolsverket och Stockholms tingsrätt i uppdrag att bl.a. förbereda och vidta åtgärder för att sätet vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen ska kunna inleda sin verksamhet i Stockholm (Ju2015/05233/DOM). Uppdraget skulle ha redovisat senast den 31 januari 2019 (Ju2017/09553/DOM). Tidplanen har förskjutits och uppdraget ska därför redovisas senast den 31 januari 2020. 

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet

Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Utvecklat prognosarbete inom rättsväsendet

Med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) ska Domstolsverket i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brå:s bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Långsiktiga kommunikationsinsatser inför nästa nämndemannaval

Domstolsverket ska under perioden 2016–2019 genomföra kontinuerliga kommunikationsinsatser som vänder sig till de organ som nominerar och väljer nämndemän, det vill säga politiska partier och fullmäktige (Ju2015/03889/DOM). Syftet är att få till stånd en bredare rekrytering så att personer som står utanför den partipolitiska kretsen ges faktisk möjlighet att bli nämndemän. Dessutom ska insatserna leda till en föryngring av nämndemannakåren. Resultatet av uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 15 mars 2020.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Myndigheterna har också i uppdrag att under tiden
den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården i uppdrag att, med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet, i norra Stockholm genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål (Ju2017/08090/DOM).

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Domstolsverket fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att i samverkan med övriga RIF-myndigheter bedriva en förstudie avseende digital bevisning och att identifiera vilka relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter senast den 22 februari 2019 (Ju2017/09598/LP(delvis)).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket5 814 514
ap.1Sveriges Domstolar (ram)5 814 514

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Anslaget får användas till utgifter för 

 • bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän och bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök
 • uppstartskostnader för internationellt utvecklingssamarbete
 • Rättshjälpsnämndens verksamhet
 • Notarienämndens verksamhet
 • den nordisk-baltiska regionala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen
 • representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet 
 • Sveriges Domareförbunds deltagande i International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ) samt i visst nordiskt samarbete.

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket2 356 357
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)2 356 357

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget får användas till utgifter för

 • Rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.
 • Utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för offentligt biträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde och tredje man för utredning enligt lagen om offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.
 • Rådgivning. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning enligt rättshjälpslagen disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.
 • Utgifter för målsägandebiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för medlare och rättegångsbiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för medlare och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Utgifter för särskild företrädare för barn. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.
 • Diverse kostnader för rättsväsendet. Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.
 • Vissa domstolsutgifter m.m. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för bevisning, parter, tolk m.m., god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser samt ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Domstolsverket får vidare betala ut medel efter rekvisition från Regeringskansliet, Kriminalvården och övervakningsnämnderna inom Kriminalvården, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen och länsstyrelserna.

Anslaget får även användas för att finansiera utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1–5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1174 4353 %0
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1235 635Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)270 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25484 543
2019-02-25484 543
2019-03-25484 543
2019-04-25484 543
2019-05-25484 543
2019-06-25484 543
2019-07-25484 543
2019-08-25484 543
2019-09-25484 543
2019-10-25484 543
2019-11-25484 543
2019-12-25484 541
Summa5 814 514
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370014 000014 00014 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar251100110 0000110 000110 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610023 000023 00023 000
Kungörandeavgifter2511009 00009 0009 000
Summa00156 0000156 000156 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsuppgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras47 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningsskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Hedvig Tängdén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/KH, ES
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet/IFK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kriminalvården
länsstyrelserna
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
övervakningsnämnderna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:19, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2018/05278/LP (delvis)
Ju2018/04472/DOM
Ju2018/01274/DOM
Ju2018/00527/DOM
Ju2018/05164/DOM