Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2018-12-20
Ju2018/05278/LP (delvis)
Ju2018/01277/DOM
Domarnämnden
Box 2330
103 18 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Domarnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Domarnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera ordinarie domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober.

Moderna beredskapsjobb i staten

Domarnämnden ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Domarnämnden har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 till Statskontoret (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Myndigheterna har också i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA och A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden8 441
ap.1Domarnämnden (ram)8 441

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.12533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)790
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25703
2019-02-25703
2019-03-25703
2019-04-25703
2019-05-25703
2019-06-25703
2019-07-25703
2019-08-25703
2019-09-25703
2019-10-25703
2019-11-25703
2019-12-25708
Summa8 441
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Hedvig Tängdén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Statskontoret
Riksgäldskontoret