Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2018-12-21
M2018/02934/S (delvis)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (Formas).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa följande:

 1. Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar till myndigheten.

 2. Genomsnittlig projektstorlek för beviljade och sökta bidrag.

 3. Hur beviljat forskningsstöd fördelat sig mellan olika bidragsmottagare samt mellan projektmedel och andra stödformer.

 4. Fördelning mellan riktade satsningar och öppen utlysning av projektmedel.

 5. Fördelning per område för beviljade medel under året.

 6. Fördelning per område för utbetalda medel under året.

 7. Vilka insatser Formas har genomfört för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta, men för samhället viktiga områden.

 8. Hur Formas upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna att få stöd försämras för forskare tidigt i karriären.

Återrapporteringen för punkterna 1–6 ovan ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, posten utbetalda medel undantagen. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar samt om möjligt per område för områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Övrig återrapportering  

 1. Formas ska redovisa vilka projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20 samt 1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under utgiftsområde 23.

 2. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Research Institutes of Sweden (RISE) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts.

 3. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med digitalisering.

 4. Formas ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 5. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetet med kontroll och uppföljning av forskningsbidragen.

3

Uppdrag

Uppdrag

 1. Formas ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur Formas under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

 2. Formas ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

-  17 januari

-  15 februari

-  2 maj

-  29 juli

-  25 oktober

 

Pågående uppdrag

 1. Uppdrag om inriktning och utveckling av strategiska innovationsområden beslutades i regleringsbrevet för 2017.

 2. Uppdrag om att överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beslutades i regleringsbrevet för 2016.

 3. Uppdrag om att bidra till arbetet med samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens beslutades den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS [delvis]). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

 4. Uppdrag om att inrätta tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbar samhällsbyggnad samt om utlysning av medel till stöd för forskning om en social bostadspolitik beslutades den 18 maj 2017 (dnr M2017/01282/Mm). Uppdraget ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

 5. Uppdrag om att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel beslutades den 1 juni 2017 (dnr N2017/03897/SK). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 28 februari.

 6. Uppdrag om att ge stöd till förstärkta insatser för nordisk växtförädling beslutades den 23 mars 2017 (dnr N2017/02349/SUN). Uppdraget ska delredovisas årligen senast den 28 februari och slutredovisas senast den 28 februari 2020.

 7. Uppdrag att ingå i Rådet för hållbara städer (M2017/03234/Mm) som ska rapporteras 1 mars årligen t.o.m. 2022.

 8. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m. (dnr A2016/00216/A, A2017/00238/A).

 9. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m. (dnr Fi2016/00386/ESA).

 10. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. (dnr A2018/00925/A).

 11. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. (dnr Fi2018/01701/ESA).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande96 608
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)86 506
ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet (ram)10 102

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

 1. Högst 15 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera verksamheten med evidensbaserade miljöanalyser.

ap.2 Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet

 1. Anslagsposten får användas för kostnader för Klimatpolitiska rådet.

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 044 408
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)1 044 408

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Anslaget får användas för utgifter för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande.

 2. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

 3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

 4. Minst 205 000 000 kronor ska användas till att finansiera forskning inom området samhällsbyggande. Av dessa medel ska, i enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 samt enligt regeringsuppdraget dnr M2017/01282/Mm, minst 75 000 000 kronor användas till nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och minst 30 000 000 kronor användas till forskning för en social bostadspolitik.

 5. Minst 130 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram om klimat i enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 och enligt regeringsuppdrag dnr M2017/01282/Mm.

 6. Minst 50 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden (SIO) i enlighet med regeringens proposition 2012/13:30 och regeringens proposition 2016/17:50.

 7. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt. SIVL ska till Formas redovisa hur medlen har använts samt resultat och förväntade effekter.

 8. Formas ska betala ut 32 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Av dessa ska minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten. SEI ska till Formas redovisa hur medlen har använts samt resultat och förväntade effekter.

 9. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet. Polarforskningssekretariatet ska till Formas redovisa hur medlen har använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ap.12 5953 %0
ap.23033 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.131 332Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.12 200 000850 000750 000600 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Formas får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 200 000 000 kronor 2020–2025. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-258 051
2019-02-258 051
2019-03-258 051
2019-04-258 051
2019-05-258 051
2019-06-258 051
2019-07-258 051
2019-08-258 051
2019-09-258 051
2019-10-258 051
2019-11-258 051
2019-12-258 047
Summa96 608
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:1 ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Elisabeth Lidbaum
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Klimatpolitiksa rådet
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Research Institutes of Sweden, RISE
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute