Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 2:3
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet38 665
ap.3Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet (ram)38 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet (ram)500

Villkor för anslag 2:3

ap.3 Bidrag till WHO – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat via Regeringskansliet (Socialdepartementet) betala ut USD 2 287 160 respektive CHF 2 278 012 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges medlemsavgift för 2019.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll – del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen ska Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut USD 54 090 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges kostnad för ramkonventionen om tobakskontroll för 2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till WHO
ap.33 816Inget0
ap.450Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
David Lorentzon
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementets enhet för FN-politik
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Världshälsoorganisationen (WHO)