Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2018-12-20
S2018/06010/RS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 13:1
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 17, bet. 2018/19: KrU:1, rskr. 2018/19:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 974 311
ap.1Etablering (ram)64 000
ap.3Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)21 700
ap.4Insatser mot dopning (ram)35 000
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)20 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)43 000
ap.7Särskild satsning på idrott och motion (ram)569 000
ap.9Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)1 221 611

Villkor för anslag 13:1

ap.1 Etablering

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Av anslagsposten har 2 000 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

ap.7 Särskild satsning på idrott och motion

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

Av medlen har 525 miljoner kronor beräknats för den särskilda satsningen Idrottslyftet. 

ap.9 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Sveriges Riksidrottsförbund efter rekvisition, med uppgift om plusgiro/bankgiro, förskottsvis med en fjärdedel per kvartal.

I anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft, ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang, administration, förberedelser och deltagande i olympiska spel och Paralympics samt insatser för ökad sysselsättning.

Sveriges Riksidrottsförbund ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
13:1 Stöd till idrotten
ap.10Inget0
ap.3160Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Elisabet Aldenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Riksidrottsförbund
Centrum för Idrottsforskning vid Gymnastik- och Idrottshögskolan
Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Sveriges Olympiska Kommitté
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté