Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:14

2018-12-20
UD2018/21158/FH
UD2018/21197/HI
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1, utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Swedac ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen. 

Swedac ska inom ramen för uppgiften att informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden till berörda myndigheter och organ, näringsliv och andra intressenter särskilt fokusera på information kopplat till Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Aktuella lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen

Swedac ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i förberedelser inför och under förhandlingar och genomförande av de olika lagstiftningsförslag och andra åtgärder Europeiska kommissionen har aviserat i Inremarknadsstrategin för varor och tjänster.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

15 februari

2 maj

25 oktober

Äldre uppdrag som fortgår 2019

Swedac har fått i uppdrag (UD2017/01411/HI) att senast den 30 april 2020 lokalisera all verksamhet som myndigheten bedriver i Stockholm till Borås. 

Moderna beredskapsjobb i staten

Swedac ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll35 771
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)35 771

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får 10 miljoner kronor användas för att finansiera de kostnader som uppkommit i samband med att hela myndighetens verksamhet lokaliseras till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och kompetensförsörjning.

500 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera förberedelse för hantering av tillkommande uppgifter avseende ackreditering av certifieringsorgan enligt EU:s dataskyddsförordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.11 0733 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 981
2019-02-252 981
2019-03-252 981
2019-04-252 981
2019-05-252 981
2019-06-252 981
2019-07-252 981
2019-08-252 981
2019-09-252 981
2019-10-252 981
2019-11-252 981
2019-12-252 980
Summa35 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll7 3621 70013 50011 5002 00011 062
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet-6 869975114 000114 0000-5 894
Tjänsteexport0-4 300000-4 300
Summa-6 869-3 325114 000114 0000-10 194
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Ann Linde
Caroline Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementet BA, OFA KO
Näringsdepartementet KLS, NV FÖF, NV KSR
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Statskontoret