Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 10

2018-12-21
N2018/05922/SUN
N2018/05911/KLS (delvis)
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 830
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 830

Villkor för anslag 1:23

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25403
2019-02-25403
2019-03-25403
2019-04-25403
2019-05-25403
2019-06-25403
2019-07-25403
2019-08-25403
2019-09-25403
2019-10-25403
2019-11-25403
2019-12-25397
Summa4 830
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Markus Hed
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Miljö- och energidepartementet, NM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet