Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2018-12-21
M2018/02918/S
M2018/02743/Kl
M2018/02859/Kl
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:82).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens geotekniska institut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. 

Uppdragsverksamhet

SGI ska redovisa intäkter och kostnader från uppdragsverksamheten samt hur stor del av kostnaderna som har belastat förvaltningsanslaget. 

3

Uppdrag

Göta älv

SGI ska samlat redovisa hur anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.8 Klimatanpassning - Göta älv- del till SGI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, har använts för 2018. Redovisningen ska omfatta verksamheten vid delegationen för Göta älv samt arbetet med utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. Arbetet ska redovisas till regeringen (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 maj 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

SGI ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Prognoser

SGI ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2019.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016-2020

1. Regeringen har uppdragit åt SGI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. SGI ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr A2016/00216/A och A2018/00925/A).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016-2020

2. Regeringen har uppdragit åt SGI att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. SGI ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (dnr Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut47 248
ap.1Statens geotekniska institut (ram)47 248

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statens geotekniska institut

Anslagsposten får under perioden 2019-2021 användas för att täcka det ackumulerade underskottet i uppdragsverksamheten t.o.m. 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 4173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 937
2019-02-253 937
2019-03-253 937
2019-04-253 937
2019-05-253 937
2019-06-253 937
2019-07-253 937
2019-08-253 937
2019-09-253 937
2019-10-253 937
2019-11-253 937
2019-12-253 941
Summa47 248
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-2 60906 20006 2003 591
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-43508 50008 5008 065
Summa-3 044014 700014 70011 656
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGI får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet. 

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, BT SPN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret