Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2018-12-20
Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00245/SUND (delvis)
Fö2018/00246/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 6, bet. 2018/19:FöU1, rskr. 2018/19:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Försvarsunderrättelsedomstolen.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos

Försvarsunderrättelsedomstolen ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli 

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen9 416
ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD (ram)9 416

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.12823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25785
2019-02-25785
2019-03-25785
2019-04-25785
2019-05-25785
2019-06-25785
2019-07-25785
2019-08-25785
2019-09-25785
2019-10-25785
2019-11-25785
2019-12-25781
Summa9 416
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Försvarsunder.domst. - del till FUD

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Jonas Brännström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens servicecenter
Sveriges advokatsamfund
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 16, 2018-12-20

Diarienummerförteckning

Fö2018/00075/ESL (delvis)
Fö2018/00245/SUND (delvis)
Fö2018/00246/SUND (delvis)
Fö2018/00407/SUND (delvis)
Fö2018/01443/ESL (delvis)