Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2018-12-21
M2018/02934/S
(delvis)
M2017/02854/Ke
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kemikalieinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering för handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av sitt arbete med genomförandet av handlingsplanen för en giftfri vardag. I redovisningen ska myndigheten beskriva vilka åtgärder som vidtagits och vilken effekt dessa har haft.

Återrapportering för prövning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa

  • ärendebalansen för handläggningen av växtskyddsmedel respektive
    biocidprodukter uppdelat per år
  • kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive
    biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde
  • analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.

Återrapportering substitution av farliga kemiska ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa sitt arbete med substitution inklusive vilka åtgärder som har vidtagits för att stödja Substitutionscentrumet.

Återrapportering av det globala kemikaliearbetet

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att stödja initiativet om en högnivåallians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Kemikalieinspektionen ska senast den 5 april 2019 redovisa till
Statskontoret hur myndigheten under 2018 har
bidragit till att anställa personer vid myndigheten som
står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända
(moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske
enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Handlingsplan för en Giftfri vardag 2018–2020 (regleringsbrevet för 2018). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens. Regeringsbeslut den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Barn och unga ska prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020 till regeringen (Miljö- och energidepartementet).

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 7 juni 2018, dnr M2018/01715/S. Redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015, dnr M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016–2019.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Regeringsbeslut den 14 januari 2016, dnr M2016/00089/Nm. Delredovisning 2016-03-31. Årlig redovisning senast den 31 januari 2017–2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. 2018-04-19, dnr Fi2018/01701/ESA. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. 208-04-19, dnr A2018/00925/A. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 m.m., A2016/00216/A och A2017/00238/A. Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016–2018 m.m., Fi2016/00386/ESA. Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen276 973
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)276 973

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 6 000 000 kronor får betalas ut till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel betalas ut mot rekvisition.

Högst 9 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 4 000 000  kronor användas för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst  7 000 000 kronor får användas för bidrag till Karolinska institutet för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor ska användas för bidrag till Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska betala ut 7 000 000 kronor till Substitutionscentrum vid Research Institutes of Sweden (RISE).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.18 3093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2523 081
2019-02-2523 081
2019-03-2523 081
2019-04-2523 081
2019-05-2523 081
2019-06-2523 081
2019-07-2523 081
2019-08-2523 081
2019-09-2523 081
2019-10-2523 081
2019-11-2523 081
2019-12-2523 082
Summa276 973
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
SERP0011 58211 58200
varuprover0020020000
Summa0011 78211 78200
Uppdragverksamhet
Tjänsteexport0015 50015 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943375 326-5 08447 50059 119-11 61958 623
Bekämpningsmedel9437-94 384-8 00069 00077 500-8 500-110 884
Dispensavgifter2811-1 812020200-1 812
Summa-20 870-13 084116 520136 639-20 119-54 073
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Karolina Skog
Conny Hägg
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avd. för kommuner och statligt ägande
Finansdepartementet, konsumentenheten
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Arbetsmiljöverket
Boverket
Karolinska institutet
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Research Institutes of Sweden, RISE