Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2018-12-18
UD2018/20958/PLAN (delvis)
UD2018/20983/NIS
Inspektionen för strategiska produkter
Vretenvägen 13B
171 54 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 5, bet. 2017/18:UU1, rskr. 2018/19:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Inspektionen för strategiska produkter.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål

ISP ska fortsatt upprätthålla en strikt, effektiv och modern exportkontroll.

ISP ska ge stöd för Regeringskansliets deltagande och egen representation efter instruktion från Utrikesdepartementet i EU:s rådsarbetsgrupper samt Kommissionens arbetsgrupper på exportkontrollområdet.

ISP ska även ge stöd för Regeringskansliets deltagande och egen representation i de internationella exportkontrollregimernas arbete och i övrigt delta i bilateralt och multilateralt samarbete inom ramen för internationella överenskommelser som rör exportkontrollfrågor.

ISP ska upprätthålla kontakter med företag samt berörda universitet och högskolor i syfte att informera om riskerna för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen.

I fråga om internationellt förhandlingsarbete ska förhandlingar prioriteras om EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden.

1.2 Återrapportering

ISP ska redovisa hur myndigheten genomfört sitt uppdrag enligt instruktion samt uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska följande redovisas:

  • Tillståndsprövningens utveckling
  • Vidtagna åtgärder i det löpande kvalitets- och effektivitetsarbetet för tillståndsprövningen 
  • Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning i arbetet mot spridning av massförstörelsevapen
  • Vidtagna åtgärder för en stärkt myndighetssamordning i arbetet för materielsäkerhet
  • Utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

- 17 januari

- 15 februari

- 2 maj 

- 29 juli 

- 25 oktober

1.3 Indelning för resultatredovisning


ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

  • Avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven krigsmateriel, produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen, samt tillståndsprövning enligt förordningen om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

  • Myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands

  • Den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras

  • Sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

ISP ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter43 844
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)43 844

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.11 3153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-253 654
2019-02-253 654
2019-03-253 654
2019-04-253 654
2019-05-253 654
2019-06-253 654
2019-07-253 654
2019-08-253 654
2019-09-253 654
2019-10-253 654
2019-11-253 654
2019-12-253 650
Summa43 844
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragverksamhet
Exporttillstånd enl. förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen m.m.0040040000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden25270036 50036 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Heléne Fritzon
Ulf Lindell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Justitiedepartementet, PO, L4
Utrikesdepartementet, RS, EKO, FN
Försvarsdepartementet, MFU
Utbildningsdepartementet, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: