Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2018-12-21
S2018/06066/RS (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 9, bet. 2018/19:SoU1, rskr. 2018/19:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Nationellt samordnad tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med nationellt samordnad tillsyn. Redovisningen ska ange vilka områden som har granskats i nationella tillsynsinsatser och hur många och vilka typer av verksamheter som har ingått i granskningen.

Insatser för jämställdhet

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Samverkan med Försäkringskassan

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Försäkringskassan i frågor som rör personlig assistans och tandvård.

Tillämpningen av barnkonventionen

Inspektionen för vård och omsorg ska, mot bakgrund av att myndigheten ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som pågår under perioden 2017–2019, redovisa de åtgärder som vidtagits för att möta de utvecklingsbehov som identifierats avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som har uppnåtts.

Tillsyn av informationssäkerhet

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa användningen av de medel om 10 000 000 kronor som tillförts myndigheten för att utöva tillsyn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Av redovisningen ska särskilt framgå antal leverantörer av samhällsviktiga tjänster som anmält sig till myndigheten samt antal tillsyner som utförts, inklusive antal åtgärdsförelägganden och sanktionsavgifter som beslutats. 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognos

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Nya uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb i staten

Inspektionen för vård och omsorg ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Tidigare givna pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Insatser för tillfälliga resurser med anledning av flyktingsituationenRegleringsbrev 2017Redovisning 2019-03-01, avrapportering åtgärder utförda 2018
Uppföljning av enskildas klagomålRegleringsbrev 2018

Halvårsvis
Delredovisning 2019-02-28 Slutredovisning 2020-02-28

Uppdrag att utveckla tillämpningen av barnkonventionenRegleringsbrev 20182019-03-31, avrapportering åtgärder utförda 2018
Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01706/FST.o.m. 2020
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018Regeringsbeslut A2016/00216/A A2017/00238/ATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 och 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018Regeringsbeslut Fi2016/00386/ESATill Statskontoret 2019-01-15
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut 2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2019-04-01,
2020-04-01 och 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg770 591
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)770 591

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.123 5673 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2564 216
2019-02-2564 216
2019-03-2564 216
2019-04-2564 216
2019-05-2564 216
2019-06-2564 216
2019-07-2564 216
2019-08-2564 216
2019-09-2564 216
2019-10-2564 216
2019-11-2564 216
2019-12-2564 215
Summa770 591
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25523 1724 1221 5005509508 244
Vävnads- och cellverksamhet25522 4923 0421 3007505506 084
Tillståndsprövning för upphandling i välfärden255200102 37373 80828 56528 565
Tillståndsprövning biståndsbedömt trygghetsboende2552009 2009 20000
Summa5 6647 164114 37384 30830 06542 893
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Klara Granat
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting