Utrikesdepartementet


Protokoll
II:9
vid regeringssammanträde
2018-12-18
UD2018/20959/IU (delvis)
UD2018/21002/IU

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet17 897
ap.4Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (ram)17 897

Villkor för anslag 1:6

ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Medlen under anslagsposten får användas för den verksamhet som bedrivs av Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd och för expertgruppens förvaltningskostnader (UD2013:01).

Expertgruppen ska till regeringen (Utrikesdepartementet) redovisa prognoser för 2019 den 29 juli och den 25 oktober. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
ap.45363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, FCK, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Utredningen (2013:01) Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Senast uppdaterad: