Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2018-08-30
S2018/04688/FS
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget 1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel.

Prognostillfällen:

17 januari

16 februari

2 maj

29 juli

9 november

 

Offentlig upphandling

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under 2018 medverka i utvecklingsarbetet, genomföra analyser utifrån de svenska resultaten i tidigare års undersökningar samt genomföra en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP). Syftet med IHP är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Under år 2018 kommer undersökningen att utvecklas. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2019.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3. Uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015-2019

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015-2019, i enlighet med regeringsbeslut III:1 den 27 oktober 2016 (dnr 2016/06724/FS). Enligt beslutet ska delrapporter redovisas den 1 mars 2018 och den 1 mars 2019 samt att hela uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2020. Redovisning av deluppdragen ändras till senast den 1 juni 2018 och senast den 1 juni 2019 samt slutredovisning ändras till den 30 september 2020.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 6 500 000 kronor under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, varav 3 250 000 kronor från anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa och 3 250 000 kronor från anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

4. Underlag till nationellt program för samordning av ledarskap i hälso- och sjukvården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utifrån rapporten Visa vägen i vården – ledarskap för stärkt utvecklingskraft, som myndigheten publicerade i september 2017, ta fram ett underlag till ett nationellt program för ledarskapsfrågor i hälso- och sjukvården. I arbetet med uppdraget bör myndigheten belysa exempelvis följande frågor: dagens utbud och tillgänglighet till ledarskapsutbildningar, möjliga samverkansarenor mellan olika aktörer och nivåer, behov av kunskapsunderlag för en mer ändamålsenlig ledarskapsutveckling samt grundutbildningarnas roll. Myndigheten ska i genomförandet av uppdraget beakta ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheten ska i de delar det är möjligt ta fram alternativ som är ekonomiskt skalbara samt motivera vilka insatser som bör prioriteras högst. Myndigheten ska vidare inom ramen för uppdraget bl.a. beakta Tillitsdelegationens arbete samt de insatser som Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet gör i programmet Framtidens vårdkompetens. Vid genomförandet av uppdraget ska myndigheten samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2019.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2018. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2018. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra en undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International Health Policy Survey, i enlighet med uppdrag i myndighetens regleringsbrev för 2017 (dnr S2016/07779/RS). Myndigheten ska senast den 15 mars 2018 lämna in en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

2. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

3. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt, instruktion från Statskontoret.

4. Uppdrag att följa upp och analysera insatserna inom satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp och analysera hur insatserna har genomförts inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 24 november 2016 (dnr S2016/07320/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 juli 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

5. Uppdrag att följa upp satsning för stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp resultatet av regeringens satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer (LOB), i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 19 januari 2017 (dnr S2017/00357/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

6. Uppdrag att kartlägga förekomsten av extern sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska kartlägga förekomsten av vårdsponsring och vårdsponsringsavtal inom hälso- och sjukvården, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 17 augusti 2017 (dnr S2017/04556/FS). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

7. Följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa genomförandet av lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018, i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 28 september 2017 (dnr S2017/05331/FS). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2018 och slutredovisas senast den 1 april 2020. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys35 408
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)35 408

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 0623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-252 951
2018-02-252 951
2018-03-252 951
2018-04-252 951
2018-05-252 951
2018-06-252 951
2018-07-252 951
2018-08-252 951
2018-09-252 951
2018-10-252 951
2018-11-252 951
2018-12-252 947
Summa35 408
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anne Wisten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: