Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:I

2018-07-26
U2018/02160/UH
U2018/03177/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 16, bet. 2017/18:UbU1, rskr. 2017/18:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Universitets- och högskolerådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

Myndigheten ska redovisa indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning av studenter och i myndighetens arbete med att ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

Bedömning av utländska utbildningar

Myndigheten ska redovisa följande:

 • Antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar. Redovisningen ska inkludera antalet ärenden där fullständig dokumentation av utbildningen saknas och antalet utbildningsbeskrivningar som myndigheten har utfärdat i fråga om sådana ärenden.  
 • Vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder.
 • Hur myndigheten, inom ramen för bedömningsverksamheten, har samverkat med eller bistått universitet och högskolor, andra myndigheter och intressenter och effekterna av sådan samverkan.

Upphandling

Universitets- och högskolerådet ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

– 17 januari,
– 16 februari,
– 2 maj,
– 29 juli, och  
– 8 november.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Kartläggning av arbete mot sexuella trakasserier

Myndigheten ska under 2018 samlat synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier samt deras arbete när de fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier. I uppdraget ingår att presentera goda exempel. Universitets- och högskolerådet ska samråda med Universitetskanslersämbetet.

Information om vägar till lärar- och förskolläraryrkena

Myndigheten får i uppdrag att tillsammans med Statens skolverk genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena respektive lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta tillgängliga reguljära såväl som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen ska bygga vidare på den genomförda informationskampanjen ”För det vidare” (U2010/07661/S, U2012/06128/S). Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2018.

Bistå i framtagande av stödmaterial

Myndigheten får i uppdrag att med utgångspunkt i sitt arbete med att bedöma utländsk gymnasial och eftergymnasial utbildning bistå Statens skolverk i arbetet med att ta fram stödmaterial till en kartläggning av nyanlända elever i gymnasieåldern. Uppdraget är baserat på förslag i betänkandet En gymnasieskola för alla (SOU 2016:77). Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

Statistik och analys

Myndigheten får i uppdrag att redovisa och kommentera följande:

 • Statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2018 respektive vårterminen 2019.
 • Statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 inför höstterminen 2018 respektive vårterminen 2019.
 • En analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång, senast den 15 oktober 2018 för höstterminen 2018 och senast den 28 februari 2019 för vårterminen 2019. Analysen ska inkludera sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Myndigheten får i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter till praktik och till arbete som finns inom EU:s institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. För uppdraget disponerar myndigheten under 2018 högst 2 000 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2018 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Myndigheten ska redovisa åtgärder och utfallet av insatserna i årsredovisningen.

Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare

Myndigheten får i uppdrag att tillhandahålla utbildningar för lärare och skolledare i syfte att stärka EU-perspektivet i undervisningen. Uppdraget ska utföras med utgångspunkt i de aktiviteter som specificeras i den årliga handlingsplan som upprättas i samråd med berörda parter. Deltagarna ska även efter avslutad utbildning bidra till ökad kompetens om EU bland kollegor. Utbildningsinsatser ska även riktas till kommuner som tidigare inte har deltagit i utbildningstillfällen. Myndigheten får även i uppdrag att inför Europadagen anordna en informationsaktivitet för att få skolor att uppmärksamma Europadagen. För uppdraget disponerar myndigheten under 2018 högst 2 000 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2018 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2. Myndigheten ska redovisa åtgärder och utfallet av insatserna i årsredovisningen.

Utbetalning av medel för stipendier

Myndigheten får i uppdrag att fördela medel till statliga universitet och högskolor för ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Myndigheten ska även utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Myndigheten ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Myndigheten ska göra det möjligt för de lärosäten som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts. Myndigheten ska i redovisningen redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. För de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat dessa studenter ska myndigheten även redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med Sidas anvisningar.

Insatser för nationella minoriteter

Myndigheten får i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 10 oktober 2018.

Forum för internationalisering

Myndigheten får i uppdrag att under 2018 vara ordförande i Forum för internationalisering. Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för arbetet i forumet, särskilt de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning inom forumet i frågor som avser rekrytering och mottagande av utländska studenter.

Nationell korrespondent för referensram för högre utbildning

Myndigheten får i uppdrag att under 2018 vara nationell korrespondent i nätverket för den övergripande europeiska referensramen för högre utbildning (QF-EHEA). Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

Pågående uppdrag

Beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Universitets- och högskolerådet ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering umder 2016–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska årligen redovisa åtgärder och resultat med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för åren 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Försöksverksamhet med lämplighetsbedömning

Myndigheten har i enlighet med ett tidigare regeringsbeslut (U2014/2222/UH) i uppdrag att samordna och utvärdera en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Myndigheten har också i uppdrag att analysera hur lämplighetsbedömningen har påverkat sammansättningen av grupperna och hur en lämplighetsbedömning kan komma att påverka sammansättningen av sökande och antagna vid en eventuell utvidgning av verksamheten med lämplighetsbedömning (U2016/05632/UH). Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2018.

Validering av yrkeslärares kunskaper

Myndigheten har i uppdrag att samordna sådan validering av yrkeskunskaper som är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för utbildningen. Myndigheten ska i enlighet med uppdraget bl.a. besluta om och fördela medel till deltagande lärosäten till stöd när det gäller validering av yrkeskunskaper. Myndigheten ska i sitt uppdrag samverka med berörda lärosäten, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher (U2016/03725/UH). Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen. Myndigheten ska dessutom i enlighet med uppdraget lämna delredovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 juni 2018.

Försöksverksamhet om utvecklad bedömning

Myndigheten har i uppdrag att till och med den 31 december 2020 genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk högskole- och yrkeshögskoleutbildning (U2016/03725/UH, U2016/05632/UH). Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

Pilotverksamhet för bedömning av reell kompetens

Myndigheten har i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till såväl universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen (U2016/03868/UH). Verksamheten som inleddes under 2016 ska bedrivas till och med 2018. Den struktur som pilotverksamheten resulterar i ska från och med 2019 kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. Myndigheten får i uppdrag att under 2018 disponera och fördela medel till medverkande lärosäten.

Myndigheten får även i uppdrag att, inom ramen för det tidigare givna uppdraget, säkerställa att det går att följa upp lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. Detta arbete ska ske i samarbete med universitet och högskolor samt med Universitetskanslersämbetet.

Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen.

Intäkter och utgifter högskoleprovet

Myndigheten har i uppdrag att följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2017 (U2016/05632/UH). Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2018.

Förstudie om förutsättningar för att utöka Beda

Myndigheten får i uppdrag att undersöka de juridiska förutsättningarna och identifiera eventuella hinder för att bygga ut databasen Beda i enlighet med förslaget i Statens skolverks redovisning av uppdraget om Förstudien om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom Komvux (U2018/00129/GV). De juridiska förutsättningarna ska utredas med beaktande av den dataskyddslagstiftning som ska börja tillämpas under 2018. Vid behov ska myndigheten föreslå nödvändiga ändringar i förhållande till Skolverkets förslag eller ge andra förslag som möjliggör en utbyggnad av Beda enligt förslaget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 21 december 2018.

Utlysning av kvalitetsmedel

I budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1, utg.omr. 16) beräknade regeringen 750 miljoner kronor för 2019 respektive 2020 i syfte att tillvarata landsbygdernas möjligheter och hantera framtida utmaningar. Av dessa medel beräknar regeringen 20 miljoner kronor för 2019 respektive 2020 i syfte att utveckla formerna för distansundervisning och distanspedagogik. Myndigheten ges därför i uppdrag att planera för en utlysning av projektmedel för att höja kvaliteten och genomströmningen i sådan distansutbildning som anordnas vid universitet, högskolor och hos anordnare av yrkeshögskoleutbildning. I utformningen av utlysningen ska behovet av att utveckla formerna för distansundervisning och distanspedagogik i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner framhållas. Utlysningen ska även syfta till att inhämta och sprida internationella erfarenheter inom området. Myndigheten ska i utformningen av utlysningen inhämta synpunkter från Myndigheten för yrkeshögskolan. I planeringen ingår att överväga behovet av författningsreglering.

Sprida goda exempel

Myndigheten får i uppdrag att sprida goda exempel på genomförda åtgärder för att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning och öka tillgängligheten för dessa inom universiteten och högskolorna. Uppdraget ges i enlighet med de bedömningar som regeringen gör i propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188) i fråga om att ge myndigheten ett sådant uppdrag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 juni 2019.

Uppdrag att samordna stipendiesamarbete

Myndigheten får i uppdrag att planera inför, implementera och samordna ett stipendieprogram i enlighet med paragraferna V i), V ii), V iii) och V iv) i det Memorandum of Understanding on the Cooperation in Education and Scientific Research (U2016/05048/AI), som undertecknades den 12 juni 2017 mellan Sveriges minister för högre utbildning och forskning och Kinas utbildningsminister. I uppdraget ingår även att bidra till planeringen inför de möten som ska äga rum i den dialogmekanism som upprättas i enlighet med paragraf II i ovan nämnda Memorandum of Understanding. 

Ta fram en detaljerad beskrivning av de nödvändiga kompetenser som krävs för grundläggande behörighet

 • Myndigheten ska utarbeta en mer detaljerad beskrivning av de kompetenser som anges i förordning (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen.
 • Den detaljerade beskrivningen ska ligga till grund för utformningen av det nationella behörighetsprov som regleras i förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning och för bedömning av reell kompetens.
 • Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget inhämta kunskap, erfarenheter och synpunkter från Statens skolverk och statliga universitet och högskolor.
 • Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.

Förberedande uppdrag inför utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet

 • Myndigheten ska förbereda inför utvecklingen av ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomförandet av en försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. Arbetet med att utveckla provet planeras påbörjas i början av 2019.
 • I uppdraget ingår att föreslå en möjlig tidpunkt för ett införande av ett nationellt behörighetsprov.
 • I uppdraget ingår också att lämna förslag på tydliggörande av hur det nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet förhåller sig till varandra.
 • Myndigheten ska redovisa möjlig tidpunkt för ett införande av ett nationellt behörighetsprov och förslag på tydliggörande av hur det nationella behörighetsprovet och bedömningen av reell kompetens förhåller sig till varandra till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2019.

Förberedande uppdrag inför en utveckling av ett särskilt antagningsprov för ämneslärarutbildningen

 • Myndigheten ska förbereda utvecklingen av ett särskilt antagningsprov för ämneslärarutbildningen. Godkänt resultat på provet ska krävas för särskild behörighet.
 • Utvecklingen av ett sådant prov ska utgå från erfarenheterna från den tidigare genomförda försöksverksamheten med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.
 • I uppdraget ingår att föreslå hur arbetet med utformningen av ett antagningsprov för ämneslärarutbildningen bör läggas upp, hur genomförandet av provet bör organiseras nationellt och tidsplan för arbetet, inklusive när ett antagningsprov kan införas i antagningsprocessen.
 • Myndigheten ska genomföra uppdraget i dialog med universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda ämneslärarexamen.
 • Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 14 december 2018.

Uppdrag att utreda en modell med högre krav för särskild behörighet

 • Myndigheten ska kartlägga studenters jämförelsetal och betyg i de kurser som krävs för särskild behörighet på vissa program som leder till yrkesexamen.
 • I analysen av sambanden mellan betyget i de kurser som krävs för särskild behörighet och studenternas prestationer, avhopp och genomströmning ska en jämförelse göras med resultaten i Universitetskanslersämbetets analyser om betyg, genomströmning och avhopp (Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation, Statistisk analys, UKÄ (2017-01-23/1) samt Tidiga avhopp från högskolan, Analyser av genomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen, rapport UKÄ (2017:17). Den delen av uppdraget ska genomföras i samarbete med Universitetskanslersämbetet.
 • Myndigheten ska vidare utreda och föreslå hur en modell med högre krav för särskild behörighet skulle kunna utformas. Fokus ska i första hand ligga på krav i form av högre betyg än E i kurser som krävs för särskild behörighet. Myndigheten ska dock även utreda alternativa modeller.
 • Utifrån kartläggningen och analysen ovan ska myndigheten analysera för- och nackdelar med högre krav för särskild behörighet och beskriva konsekvenserna av olika modeller enligt ovan vad gäller:
  • söktryck,
  • vilka som antas,
  • olika grupper av presumtiva sökande,
  • gymnasieskolan,
  • den kommunala vuxenutbildningen,
  • tillträdesbestämmelserna för högskolan, och
  • eventuellt övriga konsekvenser.
 • Myndigheten ska under arbetet med konsekvensanalysen inhämta kunskap, erfarenheter och synpunkter från Statens skolverk.
 • Universitets- och högskolerådet ska lämna nödvändiga författningsförslag.
 • Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 maj 2019.

Uppdrag att genomföra en pilotverksamhet med viktade högskoleprovsresultat

 • Myndigheten ska genomföra en pilotverksamhet där viktade resultat från högskoleprovets två delar används enligt förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval.
 • I uppdraget ingår att myndigheten ska föreskriva om hur resultatet från de två delarna kan viktas och vilka utbildningar som pilotverksamheten ska omfatta.
 • Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2023. I redovisningen ska ingå en uppföljning av om syftet med viktade högskoleprovsresultat har uppfyllts och en beskrivning av konsekvenserna av ett eventuellt införande av viktade högskoleprovsresultat.

Främjande av lärosätenas användning av lokalt beslutade urvalsgrunder

 • Myndigheten ska främja universitets och högskolors användning av lokalt beslutade urvalsgrunder samt stödja dessa i arbetet med att utveckla sådana urvalsgrunder.
 • Myndigheten ska vidare bedöma om det finns behov av föreskrifter om lokalt beslutade urvalsgrunder.
 • De insatser som genomförs under 2018 ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet174 578
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)174 578

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

20 902 000 kronor av anslaget avser ökade resurser för att möta det ökade antalet ärenden och möjliggöra vidareutveckling av myndighetens beredskap och insatser.

4 000 000 kronor av anslaget avser myndighetens uppdrag att genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena och lärar- och förskollärarutbildningarna.

500 000 kronor av anslaget avser myndighetens arbete med att stärka stödet för bedömning av nyaanlända elevers tidigare kunskaper och utbildning.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet44 265
ap.13Bedömning av reell kompetens (ram)30 553
ap.14Validering av yrkeslärare (ram)11 712
ap.7Kulturskolekliv (ram)2 000

Villkor för anslag 2:64

ap.7 Kulturskolekliv

Myndigheten disponerar medel för insatser inom kulturskoleklivet. Medel ska användas i enlighet med regeringsuppdrag (U2018/00410/UH).

ap.13 Bedömning av reell kompetens

Medlen under anslagsposten avser myndighetens uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syftet att etablera en varaktig struktur för stöd såväl till universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens som till lärosätenas samarbete i fråga om bedömningen. Medlen avser såväl fördelning av medlen som myndighetens eget arbete.

ap.14 Validering av yrkeslärare

Medlen under anslagsposten avser uppdraget om validering av yrkeslärares kunskaper. Medlen ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning. Medlen avser såväl fördelning av medlen som myndighetens eget arbete.

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet417
ap.2Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet (ram)417

Villkor för anslag 2:67

ap.2 Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet

Medlen ska användas för stipendier för studier vid College of Europe. Myndigheten ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2018. Av anslagsposten får högst 27 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

 • Bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.
 • Utgifter för bidrag inom programmet Atlas i enlighet med förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.
 • Utgifter för bidrag inom Atlas praktik.
 • Utgifter för bidrag till personalmobilitet inom Erasmus+ och KA1 skola.
 • Utgifter för att främja ökat deltagande och högre kvalitet inom programmet Erasmus+.
 • Bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ om underskott uppstår på bidragsmedlen från EU.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.15 23710 3000
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.70Inget0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.20Inget0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2018201920202021 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1153 00060 00031 00062 0002021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2514 548
2018-02-2514 548
2018-03-2514 548
2018-04-2514 548
2018-05-2514 548
2018-06-2514 548
2018-07-2514 548
2018-08-2514 548
2018-09-2514 548
2018-10-2514 548
2018-11-2514 548
2018-12-2514 550
Summa174 578
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Verksamhet
Högskoleprovet0-4 60023 60031 100-7 500-12 100
Antagning och studieadministration40 014-2 800201 000205 000-4 00033 214
Summa40 014-7 400224 600236 100-11 50021 114
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Antagning till högskoleutbildning och studieadministration
Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för verksamheten utan krav på full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

Högskoleprovet

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Frédérique Lémery
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV, EUK
Försvarsdepartementet/MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet/HL, NV
Kulturdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer
Enskilda högskolan Stockholm AB