Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2018-06-28
S2018/03827/RS (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121, prop. 2017/18:99 utg.omr. 9, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Nationella tillsynsinsatser

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med nationellt samordnad tillsyn. Redovisningen ska ange vilka områden som har granskats och hur många och vilka typer av verksamheter som har ingått i granskningen.

Patient- och brukarperspektivet

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med att stärka patient- och brukarperspektivet i verksamheten. Jämställdhetsaspekter ska belysas där så är relevant.

Sjukfrånvaro

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten.

Samverkan med Försäkringskassan

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har samverkat med Försäkringskassan i frågor om personlig assistans och tandvård.

Upphandling

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur den vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget 8.2 Inspektionen för vård och omsorg med tillhörande kommentarer för 2018–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 17 januari, 16 februari, 2 maj, 29 juli och 8 november 2018.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Uppdrag att utveckla tillämpningen av barnkonventionen

Inspektionen för vård och omsorg ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sin verksamhet. I uppdraget ingår att belysa de utvecklingsområden som identifierats och hur dessa kan beaktas i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen. Barnombudsmannen har i uppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet (Regeringskansliet) senast den 31 mars 2019.

2. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Inspektionen för vård och omsorg ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2018 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

3. Uppföljning av enskildas klagomål

Inspektionen för vård och omsorg ska under åren 2018–2019 följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av nya bestämmelser om ett mer ändamålsenligt klagomålssystem som införs den 1 januari 2018. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) halvårsvis. Av redovisningen ska bl.a. framgå information om antalet inkomna klagomål uppdelade på de olika kriterierna i klagomålssystemet 7 kap 11 § patientsäkerhetslagen och antal klagomål som skickas tillbaka till vårdgivare för hantering 3 kap. 8 b § patientsäkerhetslagen. Individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras uppdelat på kön. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2019. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2020. I slutredovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen på området.

Tidigare givna pågående uppdrag

1. Plan för jämställdhetsintegrering

Inspektionen för vård och omsorg har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. 

2. Utveckling av klagomålshantering

Inspektionen för vård och omsorg ska under 2016–2017 följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändringen av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med att patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2018. I slutredovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen på området och hur myndigheten har arbetat med att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet.

3. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2018 och den 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

4. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

5. Handlingsplan för tillsyn av assistansanordnare

Inspektionen för vård och omsorg har tagit fram en handlingsplan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med tillståndsprövning och tillsyn av assistansanordnare enligt socialförsäkringsbalken och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO ska redovisa vidtagna de åtgärder som vidtagits under 2017 och resultaten av dessa. En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

6. Insatser för tillfälliga resurser med anledning av flyktingsituationen

Inspektionen för vård och omsorg ska särskilt redovisa de insatser som genomförs för de tillfälliga medel som har tillförts myndigheten med anledning av flyktingsituationen. Jämställdhetsaspekter ska beaktas när så är relevant. Insatserna ska delredovisas senast den 1 mars 2018 och 1 mars 2019 och slutligt redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

7. Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens

Inspektionen för vård och omsorg ska genomföra uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg687 805
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)687 805

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.120 5293 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2557 025
2018-02-2557 025
2018-03-2557 025
2018-04-2557 025
2018-05-2557 025
2018-06-2557 025
2018-07-2557 608
2018-08-2557 608
2018-09-2557 608
2018-10-2557 608
2018-11-2557 608
2018-12-2557 615
Summa687 805
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25522 2268581 4006008003 884
Vävnads- och cellverksamhet25521 9197201 3506507003 339
Summa4 1451 5782 7501 2501 5007 223
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Klara Granat
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting