Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2018-06-07
S2018/03515/FST
Statens institutionsstyrelse
Box 30224
104 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 9, bet. 2017/18:SoU1, rskr. 2017/18:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Användningen av särskilda befogenheter m.m.

Statens institutionsstyrelse (SiS) ska särskilt redovisa användningen av särskilda befogenheter över tid och med nyckeltal. Redovisningen ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön.

Kunskapslyft för barnets rättigheter

SiS ingår i det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter som regeringen initierat under perioden 2017–2019. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för barnets rättigheter i verksamheten och de resultat som uppnåtts. Här ingår åtgärderna som vidtagits inom ramen för den handlingsplan om barn och ungas rättigheter i tvångsvård som tagits fram av SiS. En viktig del i detta arbete är åtgärder i syfte att ge barn och unga som vårdas på SiS information om, och möjlighet att att komma till tals och vara delaktiga i, sin vård och behandling.

Sjukfrånvaro

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

Psykisk ohälsa

Myndigheten ska redogöra för hur de barn, unga och klienter som vårdas på särskilt ungdomshem eller LVM-hem och som lider av psykisk ohälsa får ändamålsenliga insatser av SiS eller av andra huvudmän. 

Upphandling

Myndigheten ska redovisa hur den vid upphandling som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Återfallsförebyggande arbete

SiS ska redovisa hur myndigheten arbetar med att förebygga återfall i brott inom den slutna ungdomsvården, och när så är relevant inom ungdomsvården.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2018–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

8 november

3

Uppdrag

Nya uppdrag

SiS ska i en särskild rapport sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av myndigheten och som redovisats under 2017. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Pågående uppdrag

1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införts successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2018 bör omfattningen uppgå till minst 2 000 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SiS ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Uppdrag (Ku2016/02296/D) att fortsätta genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillsammans med en ekonomisk redovisning senast den 18 maj 2018. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits inom ramen för uppdraget och på vilket sätt ett långsiktigt förankrat arbete mot våldsbejakande extremism har säkerställts inom SiS.

3. SiS ska, utifrån den handlingsplan om barn och ungas rättigheter i tvångsvård som myndigheten beslutade 2014, analysera om det finns ytterligare behov av att utveckla hur barnkonventionen ska beaktas i verksamheten. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Barnombudsmannen ska, utifrån SiS behov, bidra till analysen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018.

4.SiS ska genomföra ett utvecklingsarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på myndighetens ungdomshem och LVM-hem. Arbetet ska stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i syfte främja en trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa för unga och klienter. En viktig del i arbetet är målgruppsanpassade utbildningsinsatser riktad till personal på ungdomshemmen och LVM-hemmen som är verksamma inom behandling, hälsa- och sjukvård och skola. I genomförandet ska SiS söka samarbete med relevanta aktörer, exempelvis Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2018. 

5. SiS har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 082 555
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)917 555
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)165 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2018Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.127 4763 %0
ap.25 0003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)138 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2018-01-2590 213
2018-02-2590 213
2018-03-2590 213
2018-04-2590 213
2018-05-2590 213
2018-06-2590 213
2018-07-2590 213
2018-08-2590 213
2018-09-2590 213
2018-10-2590 213
2018-11-2590 213
2018-12-2590 212
Summa1 082 555
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2016+/- 2017Int. 2018Kost. 2018+/- 2018Ack. +/- utgå. 2018
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård-987-18 679539 839545 361-5 522-25 188
Ungdomsvård-16 388-17 4761 307 4131 352 621-45 208-79 072
Summa-17 375-36 1551 847 2521 897 982-50 730-104 260
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 69 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras25 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret

Senast uppdaterad: