Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2018-05-17
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Länsstyrelsen i Örebro län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Örebro läns verksamhet för budgetåret 2018.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för Länsstyrelsen i Örebro län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 700
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 800
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: